Prikaz Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila


Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (u tekstu dalje Uredba) objavljena je u Narodnim novinama br.19. od 20.02.2015. i sadrži odredbe kojima se dosadašnja Uredba[1] usklađuje s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti[2] koji je objavljen prije godinu dana. U nastavku dajemo prikaz osnovnih rješenja koja se mijenjaju odnosno dopunjuju u Uredbi.

Bit izmjena i dopuna Uredbe odnosi se na omogućavanje provedbe zakonskih odredbi na nove obveznike citiranoga Zakona - na trgovačka društva u vlasništvu države, odnosno jedne ili više općina, gradova i županija [3] te na druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u tekstu dalje JLPRS).
Citiranim Zakonom međutim nije propisan akt u kojem su utvrđeni novi obveznici podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti kao što je to propisano za proračunske i izvanproračunske korisnike države odnosno JLPRS sukladno Zakonu o proračunu, već je to regulirano ovom Uredbom.

Ovom Uredbom propisano je da se radi o pravnim osobama koje su utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji objavljuje Ministarstvo financija (u tekstu dalje Registar). Registar još uvijek nije objavljen, pa se za sada referentnim podrazumijeva Baza trgovačkih društava u vlasništvu JLPRS objavljena na internetskim stranicama Ministarstva financija[4].
Kao i kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika države i JLPRS čelnici novih obveznika podnose jednu od propisanih izjava o fiskalnoj odgovornosti (a ili b - ovisno o ocjeni situacije u subjektu kojim upravljaju) te sastavljaju/popunjavaju Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2014. i dostavljaju ostale priloge/dokumente popisane Uredbom.
 
Za sva trgovačka društva neovisno o vlasniku Uredbom je definiran jedinstveni rok predaje Izjave i priloga i to 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu. Predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske i čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu dostavlja nadležnom ministarstvu, a predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu jedne JLPRS i čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač jedna JLPRS dostavlja je načelniku općine, gradonačelniku, odnosno županu nadležne JLPRS.
 
Zakonom o fiskalnoj odgovornosti bilo je propisano da čelnik trgovačkog društva u vlasništvu jedne ili više JLPRS, odnosno čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač jedna ili više JLPRS dostavlja Izjavu, radi provjere njezina sadržaja, JLPRS koja ima većinsko vlasništvo, a ako u vlasništvu s jednakim omjerom sudjeluju dvije ili više JLPRS, Izjava se radi provjere njezina sadržaja dostavlja svim tim JLPRS.
 
Uredbom se propisuje - da se ako je trgovačko društvo u vlasništvu više JLPRS dokumentacija dostavlja JLPRS koja ima najveći udio u vlasništvu trgovačkog društva, a svim ostalim JLPRS koje imaju udjele u vlasništvu dostavlja se na znanje preslika dostavljene dokumentacije.
 
Ako se radi o JLPRS koje imaju jednake udjele u vlasništvu trgovačkog društva koje su zajednički osnovale, a od kojih niti jedna nema najveći udio u vlasništvu i JLPRS koje su osnivači druge pravne osobe moraju se međusobno dogovoriti kojoj od JLPRS predsjednik uprave trgovačkog društva odnosno čelnik druge pravne osobe kojoj su osnivači sukladno članku 6. ove Uredbe dostavlja Izjavu o fiskalnoj odgovornosti i prateću dokumentaciju. O dogovoru JLPRS su dužne u roku od 30 dana pisanim putem izvijestiti Ministarstvo financija.
 
Iako je u Uredbi navedeno da se JLPRS moraju dogovoriti i u roku od 30 dana o tome pismeno izvijestiti Ministarstvo financija , u njenom obrazloženju je navedeno je „da ako se ne dogovore, sve JLPRS imaju obvezu kontrolirati dostavljene izjave o fiskalnoj odgovornosti.“

Treba naglasiti da su JLPRS koje temeljem najvećeg udjela u vlasništvu odnosno navedenog dogovora provjeravaju Izjave i Upitnike (a narednih godina i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine) koje im dostavljaju trgovačka društva u vlasništvu više JLPRS i druge pravne osobe kojima su osnivači više JLPRS obvezne o provedenim provjerama obavještavati druge JLPRS koje imaju udjele u vlasništvu, odnosno koje su osnivači.
Kao i dosad, načelnici općina, gradonačelnici, odnosno župani do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu, dostavljaju Ministarstvu financija Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana, sukladno članku 6. ove Uredbe za općinu, grad, odnosno županiju za koju su nadležni.
 
Uredbom je propisan i rok čuvanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti i priloga kao i sve dokumentacije koja je bila podloga za davanje lzjave o fiskalnoj odgovornosti. Naime obveznik ima obvezu čuvanja navedenih dokumenata jedanaest godina od završetka godine u kojoj se Izjava daje.
 
Uredbom se mijenjaju i obrasci:

Prilog 1.a Izjava o fiskalnoj odgovornosti, koju obveznik daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti i Prilog l.b - Izjava o fiskalnoj odgovornosti, koju obveznik daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti.
 
Mijenjaju se i uvode novi Upitnici o fiskalnoj odgovornosti - 2a i 2b., Upitnik 2a - za obveznike utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika (sastavljaju ih ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije i JLPRS te ostali proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnici JLPRS). Obrazac 2b.- za obveznike utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.
 
Na završetku Prikaza ove Uredbe rezimiramo da novi obveznici iz Registra trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti, u skladu s ovom Uredbom, prvi puta sastavljaju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2014. koja se zasniva na popunjenom Upitniku o fiskalnoj odgovornosti za 2014. a na obrascima Prilog 1.a ili 1.b. kao i na obrascu Prilog 2.b koji su objavljeni kao sastavni dio Uredbe 20.02.2015. Navedene obrasce obveznici su dužni dostaviti nadležnim tijelima iz Uredbe do 31.03. 2015. Postavlja se pitanje nisu li se obveznici trebali pripremiti i provoditi testiranje tijekom cijele godine za sastavljanje Upitnika i izradu navedene izjave za 2014. te koji će se stvarni učinak polučiti za eventualn , u obrazloženju Uredbe navedeno, korištenje EU fondova s obzirom da se zasad radi o nereguliranom području djelovanja navedenih subjekata.
 
Priredila Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur.i dipl.polit.
 
[1] Narodne novine, br. 78/11., 106/12. i 130/13.)
[2] Narodne novine br. 19/2014
[3] U obrazloženju Zakona i Uredbe navedeno je da se odredbe Zakona primjenjuju na trgovačka društva u stopostotnom vlasništvu RH odnosno jedne ili više JLPRS te druge pravne osobe kojima je osnivač RH, odnosno jedna ili JLPRS.
[4]htp://www.mfin.hr/adminmax/docs/Baza%20trgovackih%20drustava%20u%20vlasnistvu%20jedinica%20lokalne%20i%20podrucne%20(regionalne)%20samouprave.pdf 


Isprintajte stranicu