Prikaz upute o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz nadležnosti JLP(R)S za 2017.


Objavljeno: 12.03.2018.

Ministarstvo financija 09. ožujka 2018. dostavilo je ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje JLP(R)S) Uputu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornost za 2017. koja se odnosi na trgovačka društva i druge pravne osobe (dalje Uputa) koje su u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti [1] obveznici sastavljanja i predaje Izjave za 2017. sa zamolbom da je dostave na znanje trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama iz njihove nadležnosti. U nastavku dajemo osnovne naznake citirane Upute koje se odnose na obveznike iz nadležnosti JLP(R)S.
 
Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2017. (dalje Izjava) obveznici - predsjednici uprave trgovačkih društava u vlasništvu i čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač jedna jedinica sastavljaju i predaju u skladu s izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila[2], s tim da je ovom Uputom produžen rok za predaju Izjave na 03 .travnja 2018. u odnosu na citiranom Uredbom propisani rok (31 ožujak). Iako su obrasci Izjave za 2017. istovjetni kao i oni za prethodne dvije godine i dostupni na internetskoj stranici Ministarstva financija[3], a Upitnik o fiskalnoj odgovornosti (dalje Upitnik) nije mijenjan, treba prilikom davanja odgovora na pitanja iz područja javne nabave uzeti u obzir da je 01. siječnja 2017. stupio na snagu novi Zakon o javnoj nabavi[4] (dalje ZJN) čije formulacije utječu na pitanja iz Upitnika, ali ne suštinski. Stoga se u ovoj Uputi obveznici upućuju na davanje odgovora na pitanja iz područja javne nabave i to na pitanja br. 9., 11., 15., 16., 17., 18. i 19.

Svi obveznici – trgovačka društva i druge pravne osobe koje su obveznici predaje izjave JLP(R)S odgovaraju na sva pitanja iz područja javne nabave navedena u Upitniku Prilogu 2b.
 
Kod pitanja 9. provjerava se jesu li za provedene postupke u Elektroničkom oglasniku objavljene odgovarajuće obavijesti u skladu sa ZJN, što znači da termin ,,objava” kako je navedeno u Upitniku treba poistovjetiti s terminom ,,obavijest”.
 
Kod pitanja 11. provjerava se da li je donesen plan nabave, da li je njegov sadržaj usklađen sa ZJN i objavljen na internetskim stranicama obveznika. Treba testirati plan za 2017. odnosno za godinu za koju se daje Izjava, bez obzira što je na primjer plan donesen krajem 2016. To znači da se odstupa od općeg pravila da se testiraju samo one aktivnosti koje u se dogodile u godini za koju se daje Izjava.
 
Kod pitanja 15. provjerava se da li je registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma bio objavljen te je li sadržavao sve dijelove, podatke propisane ZJN (uključiv i predmet nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn). Međutim, budući da je Pravilnik o planu nabave, registru ugovora i prethodnom savjetovanju i analizi tržišta stupio na snagu 01.01.2018. može se očekivati da obveznici neće moći dati potvrdan odgovor. U Uputi se navodi da se JLS koje su imale samo jednostavne nabave i vodili ih u evidenciji svih ugovora te ako su objavljeni na internetskim stranicama – navedeno je dovoljno za potvrdan odgovor jer je cjelovita primjena ZJN moguća tek od 01.01.2018.
 
Kod pitanja 16. provjerava se je li obveznik čuvao dokumentaciju o svakom postupku u propisanim rokovima (4 ili više godina) koju je trebalo čuvati tijekom 2017.

Kod pitanja 17. provjerava se usklađenost Ugovora o nabavi javnih usluga iz Dodatka II. B s posebnim postupkom iz ZJN koji je vrijedio do 01.01.2017. Kako novi ZJN ne poznaje pojam usluga iz tog dodatka već su to ,,društvene i druge posebne usluge navedene u prilogu X.”, s procijenjenom vrijednosti 200.000,00 kn ili više, na njih se primjenjuju članci 323. - 326. Zakona, a ako se takve usluge tijekom 2017. nisu nabavljale odgovara se „nije primjenjivo, s tim da u uzorak testiranja treba uzeti dovršene postupke nabave iz Dodatka II.B izvršene po starom Zakonu.
 
Kod pitanja 18. propituje se obvezna dostavu izvještaja o javnoj nabavi za prethodnu godinu nadležnom tijelu do 31.03. Prema novom ZJN to je promjena naziva izvješća - radi se o statističkom izvješću.
 
Kod pitanja 19. provjerava se „da li je donesen akt kojim su uređena pitanja nabave za nabavu robe i usluga odnosno za nabavu radova na koje se ne primjenjuje Zakon“. Radi se o sadržaju članka 15. ZJN koji regulira jednostavnu nabavu, dosad „bagatelna nabava“. Naime, radi se o obvezi donošenja općeg akta kojim naručitelj utvrđuje pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave, a pritom je obvezan uzeti u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Takav akt i njegove eventualne izmjene i dopune trebaju biti objavljene na internetskim stranicama. To praktično znači da se prilikom testiranja ovog pitanja mora provjeriti je li donesen novi opći akt i sve u svezi zahtjeva iz čl.15.st.2. ZJN, ali za davanje odgovora nije odlučno da li je akt bio donesen prije 30.06.2017. budući da je na snazi bio akt o bagatelnim nabavama donesen temeljem ZJN koji je bio na snazi do 01.01. 2017.
 
Zaključno - ovom se Uputom obveznicima Izjave za 2017. iznimno produžuje rok za predaju na 03. travnja 2018., u odnosu na Uredbom propisan rok (31.03.) te se daju pojašnjenja: glede formulacija u Upitniku u odnosu na novi ZJN i mogućih odgovora na određena pitanja iz navedenoga područja javne nabave. Uz to u Uputi se navodi da se obveznici podnošenja Izjave za sva dodatna pitanja i informacije mogu obratiti na e-mail adresu: fiskalnaodgovornost@mfin.hr.

Pripremila Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur. i dipl. politolog
 
[1] Narodne novine, br.139/10 i 19/14
[2] Narodne novine, broj 119/2015
[3] http://www.mfin.hr/hr/izjava-o fiskalnoj-odgovornosti
[4] Narodne novine, broj 120/16,


Isprintajte stranicu