Prikaz uputa za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2014. - 2016.


U skladu sa Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima koji se odnose na planiranje i izvršavanje proračuna, a na temelju parametara iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. – 2016. (Smjernice) koje je Vlada RH donijela 26.09. o.g., ministar financija donio je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne – regionalne samouprave za razdoblje 2014.-2016. (u tekstu dalje Upute ministra za JLPRS) koje su objavljene 04.10 o.g. na web stranicama Ministarstva financija.

Kako smo već na našim web stranicama dali Prikaz Smjernica s osnovnim politikama i planiranim odnosno procijenjenim parametrima kretanja osnovnih prihoda i rashoda državnog i proračuna JLPRS to u nastavku dajemo samo bitne tekstualne novine iz Uputa koje su najvećim dijelom rezultat izmjena i dopuna Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama[1] o kojima smo Vas obavijestili na stranicama LC-a, ali i drugih zakona, propisa i preporuka nadležnih državnih tijela:


1.JLPRS pri izradi prijedloga proračuna projekcije iz Uputa ministra za JLPRS glede kretanja prihoda i rashoda ne primjenjuju izravno. Svaka JLPRS izrađuje plan rashoda uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti te pridržavajući se odredbiZakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Čelnik JLPRS odnosno proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovoran je, osim za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana, i za svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima proračuna odnosno financijskog plana.

2. Pri izradi proračuna i odluka o izvršavanju proračuna treba posebno obratiti pozornost na promjenu sadržaja i uloge plana razvojnih programa, a pri izradi odluka o izvršavanju proračuna na ukidanje mogućnosti preraspodjela iznad 5%. Plan razvojnih programa radi seprema novoj metodologiji i mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna i predstavlja strateško-planski dokument za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem. U Uputama se daje i Način povezivanja ciljeva iz plana razvojnih programa i programske klasifikacije.

3. Na izgled i sadržaj proračuna utječe ukidanje glavnih programa u programskoj klasifikaciji i pojašnjenja vezana za organizacijsku klasifikaciju. Naime kako je u okviru organizacijske klasifikacije definicija glave izazvala dvojbe u primjeni to je izmjenama i dopunama Pravilnika navedeno da kod JLPRS čije glave nemaju proračunske korisnike glava je istovjetna razdjelu dok je kod onih čije glave imaju proračunske korisnike jedna od glava može biti istovjetna razdjelu. U uputi se daje primjer. Što se tiče ukidanja glavnih programa ovdje vas posebno upućujemo da obratite pažnju na sljedeću napomenu koja se odnosi na korisnike LC SPI programa koja glasi:

Iako je izmjenama Pravilnika propisano brisanje glavnih programa, naši korisnici to ne bi trebali učiniti. Razlog tome je što bi se u slučaju brisanja glavnih programa (ponovo) pojavila nemogućnost usporedbe novog plana s prijašnjim planovima/rebalansima. Osim toga, većina naših korisnika ima dobro razrađene glavne programe i to im je osnova za neki vid strateškog planiranja. LIBUSOFT CICOM će omogućiti svojim korisnicima da po potrebi ne ispisuju glavne programe i za to će se poslati posebna uputa. Za detaljnije pojašnjenje (informatičkog) postupanja po odredbama ovog pravilnika možete se obratiti djelatnicima Odjela računovodstvenih projekata ili direktno direktorici Sektora projektiranja i implementacije mr.sc. Katici Burian.


4. Kod izrade proračuna, svakako trebaju uzeti u obzir i preporuke Državnog ureda za reviziju, glede načela transparentnosti kao elementa djelotvornijeg upravljanja javnim resursima. Iako se Zakonom o proračunu utvrđuje obveza uplate vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun Odlukom o izvršavanju proračuna JLPRS dana je mogućnost propisivanja izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda korisnika u proračun ako jedinica nije stvorila informatičke preduvjete za praćenje prihoda svojih korisnika i izvršavanje rashoda iz tih izvora. Međutim, Državni ured za reviziju u svojim preporukama ukazuje kako nije moguće iz godine u godinu propisivati izuzeća bez pomaka u razvoju samog sustava. Iz navedenoga proizlazi da se treba početi primjenjivati u cijelosti članak 52. Zakona o proračunu.

Vezano uz načelo transparentnosti propisano Zakonom o proračunu, JLPRS su obvezne objaviti godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju u svom službenom glasilu. Od kraja 2012. tj od izmjena i dopuna citiranoga Zakona JLPRS su dužne polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objaviti u cijelosti, sa svim prilozima, na svojim mrežnim stranicama.

U službenom glasilu se objavljuju opći i posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Uz izvještaje o izvršenju, i proračun i projekcije potrebno je objaviti u službenom glasilu JLPRS.U Uputama se  ponavlja naputak koji se odnosi na JLPRS koje su uvele sustav rizničnog poslovanja i u svoj proračun uključile sve prihode proračunskih korisnika te im ugasili račune, a u načelu su do 2012. godine sastavljale jedan financijski izvještaj koji je dan u Uputama ministra za izradu proračuna JLPRS za razdoblje 2013. - 2015. te u Okružnici o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLPRS za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2012. U svezi s tim ističe se da je u primjeni naputka bilo dosta dvojbi i tehničkih poteškoća, ali da će se promjenama u sustavu proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja, koje se očekuju tijekom 2014. godine to otkloniti.


6. U Uputama se daje prijedlog programa za definiranje programa za JLPRS ali primjena nije obvezna. Iako prijedlog nije obvezan smatram da ga treba razmotriti i eventualno koristiti jer se može pretpostaviti da će se i to regulirati u budućnosti. Treba dodati opasku da su pojedine JLS komentirale kako je podjela neadekvatna njihovim potrebama i striktna primjena prijedlog bi onemogućila kvalitetnu operativnu razradu programske klasifikacije.

7. U skladu s Akcijskim planom za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u RH za razdoblje 2012. – 2013. i Zakonom o pravu na informacije[2] te kako bi olakšalo JLPRS komunikaciju s građanima i javnosti u Uputama se daju napomene o obvezama objave financijskih dokumenata JLPRS, a na mrežnim stranicama Ministarstva financija[3] objavljen je jedinstveni format, odnosnoprijedlog sadržaja vodiča za građane koji bi se izrađivao uz prijedlog proračuna JLPRS.

8. U okviru Metodologije za izradu financijskog plana korisnika JLPRS  podsjeća se da je za korisnike proračuna ukinuta obveza izrade plana razvojnih programa. Naglašeno je da Financijski plan korisnika treba biti uravnotežen te da je osim  prihoda i rashoda potrebno u plan uključiti i predviđeni manjak, odnosno višak prihoda – što znači da se s tim postiže uravnoteženje. 

U svezi s tim u Uputama je po prvi puta dan model izrade financijskog plana s uključenim manjkom, odnosno viškom prihoda.Županije, gradovi i općine koji su preuzeli financiranje decentraliziranih funkcija, kao i njihovi krajnji korisnici (ustanove), dužni su kod planiranja sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda (bilančnih prava) primjenjivati financijske pokazatelje dane u ovim Uputama. Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda (bilančnih prava), za svaku pojedinu decentraliziranu funkciju, potrebno je izraditi u skladu s limitima danim u ovim Uputama, s time da tijela (ministarstva i druga tijela državne uprave) koja su nadležna za decentralizirane funkcije samostalno odrede strukturu rashoda unutar zadanih limita i u skladu s potrebama krajnjih korisnika (ustanova). Projekcija  indeksa za izračun sredstava (bilančnih prava) za financiranje decentraliziranih funkcija u razdoblju 2014. - 2016. zadržava se na indeksu 100,0.

Priredila Maja Lukeš-Petrović, dipl. iur. i dipl. polit.
[1] Narodne novine br. 120/2013
[2] Narodne novine br. 2/2013
[3] http://www.mfin.hr/hr/lokalni-proracuni


Isprintajte stranicu