Prikaz okružnice o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.


Objavljeno 16.01.2019.

Obveznicima predaje financijskih izvještaja u sustavu proračuna 15. siječnja 2019. dostavljena je elektronskim putem Okružnica o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine (dalje Okružnica za 2018.) na dalje postupanje .[1] U nastavku dajemo bitne elemente Okružnice za 2018.
 
Pri sastavljanju financijskih izvještaja za 2018. treba primijeniti izmjene Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu tj. novi sadržaj obveznih Bilješki uz Bilancu, a JLPRS ne trebaju popuniti Obrazac UDJ jer je ukinut. Nadalje, zabranjeno je otvaranja novih osnovnih računa koji nisu utvrđeni u Računskom planu, već otvoriti analitičke račune.[2] U RAS-funkcijski, ne uključuju se izdaci za financijsku imovinu i obveze jer se oni ne razvrstavaju funkcijski. Temeljna kontrola Obrasca RAS-funkcijski jeste: (AOP 137) je razlika iznosa AOP 404 i 234. U Bilješkama uz godišnje financijske izvještaje treba obrazložiti eventualno postojanje razlika između rezultata s 31. 12. 2017. Obvezne Bilješke uz Bilancu za 2018. jesu: Popis ugovornih odnosa i sl. koji mogu postati obveza ili imovina i Popis sudskih sporova u tijeku koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina te procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava koji se iskazuju u tablicama. Više ne treba sastavljati i dostavljati UDJ za razdoblje 1. 10.- 31. 12.2018. Za izradu Bilješki uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje općeg proračuna, JLPRS i proračunski korisnici državnog proračuna razine razdjela obvezni su MF dostaviti Bilješke uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje (razina 23, odnosno 12) izrađene u skladu s člancima 13., 14., 15., 16. i 17. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.
 

Bilješke uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje dostavljaju se na adresu elektroničke pošte biljeske@mfin.hr najkasnije do 19. ožujka 2019. u strojno čitljivom formatu (ne skenirane dokumente, PDF i sl.)
 
Rokovi predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. jesu:  
Kao i svake godine obveznici su upozoreni da se financijski izvještaji za razdoblje od 1.1.-31.12. 2018.predaju FINA-i i Državnom uredu za reviziju isključivo u elektroničkom obliku; da se uz elektronički oblik Referentne stranice predaje njen ispis ovjeren potpisom odgovorne osobe i pečatom; da se za predaju financijskih izvještaja u elektroničkom obliku koriste obrasci s ugrađenim kontrolama objavljenim na internetskim stranicama MF financija (www.mfin.hr → Državna riznica → Računovodstvo → Financijsko izvještavanje → Obrasci financijskih izvještaja – proračun v.5.0.6.).
 
Naglašeno je da financijske izvještaje mogu predati isključivo proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna JLPRS koji se nalaze na popisu iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva financija (www.mfin.hr → Državna riznica → Računovodstvo → Registar)te oni koji su brisani iz Registra od 1. 10.-31.12. 2018.
Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici financijske izvještaje ne dostavljaju Ministarstvu financija. Proračunski korisnici financijske izvještaje dostavljaju nadležnom razdjelu odnosno nadležnoj JLPRS na način koji odredi razdjel odnosno jedinica. Financijski izvještaji decentraliziranih proračunskih korisnika - dostavljaju se nadležnoj JLPRS, Državnom uredu za reviziju, FINA-i, ministarstvu koje im je bilo nadležno prije procesa decentralizacije. JLPRS u svojim izvještajima razine 23 konsolidiraju cjelovite financijske izvještaje svih proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti, uključujući i decentralizirane (izvještaje razine 21 i 31). Godišnji financijski izvještaji vijeća nacionalnih manjina i mjesne samouprave dostavljaju se isključivo nadležnoj JLPRS jedino ako imaju račun. Treba podsjetiti i naglasiti da su JLPRS, proračunski i izvanproračunski korisnici dužni objaviti financijske izvještaje i bilješke na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od 8 dana od dana njihove predaje te da su JLPRS dužne provjeriti jesu li njihovi korisnici objavili izvještaje na svojim internetskim stranicama u propisanom roku.
 

JLPRS su dužne obavijestiti Ministarstvo financija najkasnije do 20. veljače 2019. na adresu elektroničke pošte biljeske@mfin.hr.: kada i na kojoj internetskoj adresi su objavljeni njihovi financijski izvještaji za 2018. te jesu li i svi njihovi korisnici u propisanom roku objavili svoje financijske izvještaje.

 
Proračun i proračunski korisnici pored već propisanih knjiga i evidencija obvezno vode evidenciju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku. U Okružnici za 2019. JLPRS i proračunski korisnici, upozoreni su da prihode ostvarene u siječnju 2019. ne smiju priznavati kao prihod 2018. To znači da JLPRS ne smiju dati takvu uputu korisnicima, a korisnici ne mogu knjižiti potraživanje za nenaplaćene prihode iz nadležnog proračuna za redovnu djelatnost.
Nadalje, istaknuto je da JLPRS i proračunski korisnici u svojim glavnim knjigama iskazuju rashode na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju. Proizlazi da je proračunski korisnik obvezan iskazati rashode 2018 za obveze koje su nastale u 2018. neovisno o tomu jesu li navedene obveze podmirene u 2018. i je li nadležni proračun doznačio sredstva za podmirenje navedenih obveza u 2018.
 
Rashodi koji nastaju kontinuirano i obračunavaju se za kalendarska razdoblja tijekom proračunske godine (u pravilu mjesečno) uključuju se u rashode razmjerno broju mjeseci u razdoblju za koje se izvještaji sastavljaju. JLPRS sredstva koja su iz državnog proračuna ostvarile za isplatu šteta izazvanih elementarnim nepogodama trebaju iskazati kao prihod na osnovnom računu 63311, a iznos koji doznače oštećenima na osnovnom računu 38311 .
 
Bolničke zdravstvene ustanove u vlasništvu županija dobivenu namjensku pomoć za podmirivanje dijela dospjelih obveza u svom financijskom izvještaju evidentiraju kao prihod 2018. na osnovnom računu 63612. Međutim navedeni prihod ne iskazuje se u financijskom izvještaju županije (razine 22) već isključivo u konsolidiranom izvještaju županije (razina 23). Knjigovodstvene evidencije poslovnih događaja vezanih uz provedbu projekta nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada dane su u Okružnici za 1.1.-30.9.2018.
 
Što se tiče povrata viškova od sredstava pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u državni proračun, u Okružnici je navedeno - da županije, Grad Zagreb, gradovi i općine koje financiraju decentralizirane funkcije, a ostvare više sredstava iz dodatnog udjela nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima, višak sredstava ne trebaju vratiti u državni proračun već ga mogu koristiti za financiranje decentraliziranih funkcija koje su preuzele. Međutim, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine koje financiraju decentralizirane funkcije, a ostvare više sredstava iz pomoći izravnanja nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima taj višak sredstava trebaju vratiti do 15. 2. 2019. na račun Državnog proračuna HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7196 (Povrat neiskorištenih sredstava iz ranijih godina)–42395–539150. s tim da obavijest o iznosu i datumu izvršenog povrata, kao i specifikaciju po decentraliziranim funkcijama za koje je povrat izvršen, trebaju dostaviti u MF na e-mail: stjepan.jusup@mfin.hr. I svi proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna dužni su sredstva doznačena iz proračuna, za koja nisu iskazane obveze u Bilanci na dan 31. 12. 2018., vratiti na račun Državnog proračuna HR1210010051863000160 s modelom: HR64 i pozivom na broj: 7196–RKP–2018. do 1. 2. 2019. Sredstva iz 2018. koja treba vratiti u državni proračun u 2019. proračunski korisnik državnog proračuna treba iskazati kao prihod 2018. u okviru podskupine 671,a početkom 2019.evidentirati na računu 23958.
 
Priredila Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur.i dipl.polit.Isprintajte stranicu