Prikaz okružnice o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna i korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018.


Objavljeno 12.10.2018.

Na internetskim stranicama Ministarstva financija[1] (dalje MF) 4.10. 2018. objavljena je Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje JLPRS) za razdoblje od 1. siječnja do 30.rujna 2018.koji su navedenim subjektima i dostavljeni  elektronskom poštom. U nastavku obveznike u sustavu proračuna JLPRS upoznajemo s bitnim odredbama obvezne Okružnice koje su nove u odnosu na okružnice iz prethodnih razdoblja.
Vrste financijskih izvještaja koji se predaju za razdoblje 1.01.-30.09.2018. jesu: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS, Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE, i Bilješke. Rokovi predaje financijskih izvještaja jesu: za JLPRS, i proračunske korisnike proračuna JLPRS 10. 10. 2018., a za izvanproračunske korisnike proračuna JPRS –županijske uprave za ceste 22. 10. 2018.

Okružnica daje i veliki broj detaljnih upute i primjera knjigovodstvenih evidencija i to za : povrate poreza na dohodak po godišnjoj prijavi koje treba evidentirati kao dugovni promet osnovnog računa 61171 ; za decentralizirane funkcije poželjno je otvoriti posebni podizvor (druge razine izvora financiranja) s tim da se na odjeljku 6119 iskazuje samo u slučaju povrata više ostvarenog poreza na dohodak za te funkcije; doprinosi i porezi obračunati na oporezivi dio prijevoza  evidentiraju se u okviru podskupine računa 321, a doprinosi i porezi za rad temeljem ugovora o djelu u okviru podskupine računa 323 na 32372 ; naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe te ostale naknade troškova zaposlenima treba iskazati u okviru odjeljka 3214 ; prihode od zakupa poslovnog prostora proračunski korisnik evidentira u okviru podskupine računa 661, a JLPRS u okviru skupine računa 64; sredstva za djecu u programima predškole, koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznačuje JLPRS -osnivačima ustanova , škole i vrtići evidentiraju prihod na 63612, a jedinice primljena sredstva računu 23955 ; naknadu Poreznoj upravi u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda JLPRS evidentira kao materijalni rashod na 323 na 32399 ; sredstva za materijalne i financijske rashode županije i Grad Zagreb dužne su planirati, knjigovodstveno evidentirati i iskazivati u financijskim izvještajima na podskupini računa 366 dok su centri za socijalnu skrb dužni ista sredstva planirati, knjigovodstveno evidentirati i iskazivati na podskupini računa 636. Sredstva za ogrjev JLPRS  iskazuju se na podskupini 372; jednokratnu naknadu za zaposlenika osnovne škole koji vodi učenike na višednevne aktivnosti izvan škole, (neto, porez, prirez i doprinosi) treba evidentirati na računu 32119, a prihod na  63612, izvor financiranja Pomoći.

Primljeni kratkoročni krediti zajmovi koji se vraćaju u istoj godini evidentiraju se isključivo odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa skupine 26 i zaduženjem računa novčanih sredstava, dok se otplata tih primljenih kratkoročnih kredita i zajmova te amortizacija izdanih kratkoročnih vrijednosnih papira izvršena u istoj proračunskoj godini evidentira isključivo na dugovnoj strani odgovarajućih računa u skupini 26 uz istovremeno odobrenje računa novčanih sredstava. To znači da, ako primitak i povrat kratkoročnih kredita i zajmova koji se vraćaju u istoj proračunskoj godini u kojoj su primljeni u računovodstvu ne iskazujemo na primicima i izdacima, ne treba ih niti planirati na primicima niti na izdacima. Ali ako se primljeni kratkoročni zajam ne vraća u godini u kojoj je primljen, u računovodstvu na kraju godine na razredu 8 ostaje iskazan iznos koji nije vraćen tijekom godine, a sljedeće godine taj isti iznos biti će iskazan na razredu 5. Zato iznos glavnice koji na kraju godine neće biti vraćen treba u tekućoj godini planirati na primicima, a u sljedećoj godini na izdacima. Sredstva kredita ili zajma koja nisu vraćena u tekućoj godini korištena su za pokriće obveza za rashode. Povrat će se u sljedećoj godini financirati iz ostvarenih prihoda. Na taj način ostvarit će se proračunska ravnoteža.
U Okružnici se potanko objašnjava provedba Projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u jedinicama lokalne samouprave(papira, kartona, plastike, stakla i biootpada), te knjigovodstvene evidencije kod JLS.
U nastavku dajemo integralni tekst iz Okružnice jer je navedeni projekt od izuzetnog značaja  za JLS . Sudionici  projekta su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (dalje Ministarstvo) i njegov Fond za zaštitu okoliša i energetiku (dalje Fond) te jedinice lokalne samouprave koje su se javile na javni poziv i koje su izabrane prema utvrđenim kriterijima.

„Ukupno financiranje provodi se na način da se do 85% investicije sufinancira iz europskog Kohezijskog fonda, a 15% ukupnih sredstava za nabavu spremnika dužne su osigurati jedinice u svojim proračunima. Dodatno, Fond osigurava 15% dijela projekta koji se odnosi na aktivnosti informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta.
Fond je objavio Javni poziv jedinicama za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Sve jedinice koje su imale važeći plan gospodarenja otpadom koji je usklađen sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i udovoljile su ostalim uvjetima javnog poziva, bile su prihvatljivi prijavitelji na javni poziv za iskaz interesa. Temeljem iskaza interesa pojedinih jedinica za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te dostavljenih podataka o broju potrebnih spremnika za područje svake jedinice, Fond je procijenio ukupan iznos nabave za pojedinu jedinicu i sklopio ugovor sa svakom jedinicom.
Prilikom dostave potpisanog i ovjerenog Ugovora, jedinice su Fondu dužne dostaviti instrumente osiguranja plaćanja u vidu bjanko zadužnice/a u iznosu od 40% ukupno procijenjenog iznosa spremnika s uključenim PDV-om s osnova naplate svih dospjelih tražbina koje mogu proizaći za Fond iz sklopljenog ugovora.
Ugovor između Fonda i jedinice ima dva uvjeta za stupanje na snagu: prvi uvjet je da jedinica dostavi potpisan ugovor i bjanko zadužnicu, a drugi uvjet je donošenje Odluke o EU sufinanciranju i sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava između Ministarstva i Fonda kao korisnika EU sredstava te posredničkog tijela razine 2, za sufinanciranje cjelovitog projekta kojim će biti u cijelosti ili djelomično obuhvaćena i nabava spremnika koja je predmet ugovora sklopljenog između Fonda i jedinice.
Nakon donošenja odluke i sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava (kojim se osigurava 85% EU sredstava u projektu nabave spremnika), Fond sa svakom jedinicom sklapa dodatak ugovora kojim će se odrediti svi relevantni podaci vezani za provedbu i financijsko razdoblje projekta kao i podaci vezani uz odobreni iznos bespovratnih sredstava, uključujući model plaćanja. Nakon sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Fond provodi postupak javne nabave spremnika i sklapa ugovore s odabranim ponuditeljima. Isporučitelji spremnika odabrani u postupku javne nabave će, uz sudjelovanje predstavnika Fonda i jedinica, isporučiti spremnike jedinicama, koje su prethodno obvezne za tu namjenu o svom trošku osigurati čuvane prostore za privremeno skladištenje spremnika do trenutka prijenosa vlasništva s Fonda na jedinice. Temeljem pisanog Poziva za plaćanje koji joj upućuje Fond jedinica je obvezna izvršiti isplatu na račun Fonda u iznosu 15% udjela jedinice u nabavi spremnika. Prijenos vlasništva nad spremnicima s Fonda na jedinice provodi se sklapanjem ugovora o prijenosu vlasništva bez naknade. Temeljem sklopljenog ugovora o prijenosu prava vlasništva i ovjerene preslike računa, jamstvenih listova, te vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije o isknjiženju spremnika iz poslovnih knjiga Fonda, jedinica će iste knjižiti u svojim poslovnim knjigama, čime postaje „vlasnik spremnika“ i preuzima sva prava i obveze u svezi gospodarenja tim spremnicima. Za cijelo vrijeme trajanja projekta koje iznosi 5 godina od dana prijenosa vlasništva nad spremnicima, vlasnička prava nad spremnicima jedinice ne smiju se prenijeti na treće osobe (npr. koncesionare, komunalna društva i dr.).“

Zaključno - Kako se radi o obveznoj Okružnici , a rok za slanje financijskih izvještaja za proračune JLPRS i njihove proračunske korisnike je 10.10. a za županijske uprave za ceste 22.10.proizlazi da nadležne osobe u odjelima ili službama za proračun i financije trebaju provjeriti  upute i primjere knjigovodstvenih evidencija te provesti eventualne ispravke čime bi prezentirale potpune istinite informacije o  financijskom položaju i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva (poslovanja) proračuna i njihovih izvanproračunskih korisnika.

Priredila Maja Lukeš-Petrović
 


Isprintajte stranicu