Prikaz minimalnih standarda za decentralizirane funkcije lokalne i regionalne samouprave za 2012.


Vlada je krajem 2012. donijela uredbu i odluke o minimalnim financijskim standardima kojima je propisala razinu decentraliziranih funkcija županija, gradova i općina za prvo tromjesečje 2012. godine („Narodne novine“ broj 149/2011), jer nije bio donesen državni proračun za 2012. godinu.

S obzirom da je Hrvatski sabor donio Državni proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu(„Narodne novine“ broj 24/2012) to je Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 3.svibnja ove godine donijela plansko financijske akte kojima je propisala način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za cijelu 2012. godinu u skladu s navedenim općim aktom, a prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima školstva (osnovnog i srednjeg), socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva- javne vatrogasne standarda te utvrdila razinu standarda koja se financira iz namjenskih prihoda dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja iz državnog proračuna.

Uuredbe i odluke su objavljene 10. 05. 2012 u Narodnim novinama br. 52. pa  općine, gradove i županije upućujemo na korištenje predmetniog službenog glasila ali i web stranica Vlade gdje su objavljeni svi doneseni podzakonski akti.
Radi se o sljedećim podzakonskim aktima:

1. Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu 
2. Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini 
3. Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2012. godini (dalje Odluka za srednje škole)
4. Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. godini 
5. Odluci o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2012. godini 
6. Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2012. Godini  
7. Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2012. godini.

U nastavku dajemo osnovne naznake zbrojnih kvantifikacija visine financijskih standarda kako bi se jedinice i njihove ustanove informirale o razini standarda koji se smiju financirati iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja iz državnog proračuna.

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu .
Prihodi iz kojih se financiraju decentralizirane funkcije propisani su Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu mijenjani. Visina dodatnih udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije za 2012. nije se
promijenila u odnosu na 2011. godinu i iznosili su i to:

1. Osnovno školstvo 3,1%
2. Srednje školstvo 2,2%
3. Socijalna skrb
– centri za socijalnu skrb 0,5%
– domovi za starije i nemoćne osobe 1,7%
4. Zdravstvo 3,2%
5. Vatrogastvo – javne vatrogasne postrojbe 1,3%.

Uredbom za 2012. propisano je da korisnici pomoći izravnanja – općine, gradovi i županije koji su preuzeli financiranje decentraliziranih funkcija ostvaruju pravo na sredstva iz Državnog proračuna RH za 2012. godinu, Razdjela 025 Ministarstvo financija, Glave 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države, 2204 Financiranje decentraliziranih funkcija, A539150 Dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije, s računa 363 Pomoći unutar općeg proračuna, ako iz navedenog dodatnog udjela poreza na dohodak ostvarenog na svom području ne ostvare sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija u 2012. godini utvrđenih u odlukama o minimalnim standardima za odnosnu djelatnost i jedinicu.

Prihodi pomoći izravnanja pod aktivnosti A539150 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE za 2011. godinu bili su planirani u iznosu od 1.625.062.426 kuna, za 2012. godinu u iznosu od  1.272.500.000 tj 78,3% od iznosa za 2011, a za 2013. g u visini od 1.250.300.000 kn tj 98,3 % od iznosa za 2012., a za 2014. U iznosu od 1.255.000.000 kn tj. s indeksom od  100,4.
Treba naglasiti da se u prihodima poslovanja Državnog proračuna za 2012. iz poreza i prireza na dohodak planira ostvariti  iznos od 1.283,2 milijuna kuna, dok je u 2011. taj prihod bio planiran u iznosu od 1.056,7 milijuna kuna što znači rast od  21,4% više nego za 2011. godinu. Naglašavamo da je u 2010. godini prema Godišnjem izvještaju o izvršenju Državnog proračuna  („Narodne novine“,broj 75/2011) navedeni porez na dohodak ostvaren u iznosu od 1.201,5 milijuna kuna (umanjen za povrat poreza po godišnjoj prijavi). 

Uredba za 2012. sadrži normativne odredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja i talične preglede koje dajemo u nastavku

1. Zbirni pregled sredstava za decentralizirane funkcije u prvom tromjesečju 2012. godine po županijama,
2. Pregled sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po županijama u prvom tromjesečju 2012. godine,
3. Pregled sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po gradovima u prvom tromjesečju 2012. godine,
Više nego 4. Pregled sredstava za decentraliziranu funkciju vatrogastva po općinama/gradovima u prvom tromjesečju 2012. godine.
Iznosi koji su planirani uključuju u sebi i iznose iz navedenih planskih dokumenata za prva tri mjeseca 2012. godine.

Priredila Maja Lukeš-Petrović


Isprintajte stranicu