Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskim klasifikacijama - novost


Ministar financija donio je  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama. Navedeni Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama br. 120/2013, a u tijeku su pripreme za izradu Proračuna i projekcija općina, gradova i županija za razdoblje 2014.-2016. godine to vam u nastavku dajemo na korištenje tekst kako biste na vrijeme prilagodili organizacijsku i programsku klasifikaciju svojih proračuna za sljedeće tri godine.

Napominjemo da je Ministarstvo financija navedeni tekst Pravilnika uputilo jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Kao što ćete vidjeti iz teksta odredbi  radi se o pojašnjavanju utvrđivnja naziva i sadržaja u okviru organizacijske klasifikacije što je korisno jer je u praksi bilo puno raznih tumačenja i nedoumica. Kod programske klasifikacije sve se svodi na to da JLPRS više nemaju glavni program.

Međutim za LC korisnike vrijedi sljedeća napomena:

Iako je izmjenama Pravilnika propisano brisanje glavnih programa, naši korisnici to ne bi trebali učiniti. Razlog tome je što bi se u slučaju brisanja glavnih programa (ponovo) pojavila nemogućnost usporedbe novog plana s prijašnjim planovima/rebalansima.  Osim toga, većina naših korisnika ima dobro razrađene glavne programe i tom im je osnova za neki vid strateškog planiranja.

LIBUSOFT CICOM će omogućiti svojim korisnicima da po potrebi ne ispisuju glavne programe i za to će se poslati posebna uputa.
Za detaljnije pojašnjenje (informatičkog) postupanja po odredbama ovog pravilnika možete se obratiti djelatnicima Odjela računovodstvenih projekata ili direktno direktorici Sektora projektiranja i implementacije mr.sc. Katici Burian.
MINISTARSTVO FINANCIJA

 
Na temelju članka 21. stavka 3. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08 i 136/12) ministar financija donosi

 
PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

 
Članak 1.

U Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10) u članku 6. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
„(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čije glave nemaju proračunske korisnike, glava je istovjetna razdjelu, dok kod onih čije glave imaju proračunske korisnike jedna od glava može biti istovjetna razdjelu.“
Dosadašnji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 7., 8. i 9.
 
Članak 2.

U članku 8. stavku 1. riječi „i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“ brišu se.
U stavku 2. riječi „odnosno strateških dokumenata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“ brišu se.

 
Članak 3. 

U članku 9. stavku 5. riječi „odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave“ brišu se.
U stavku 6. riječi „odnosno upravnog tijela za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave“ brišu se.

 
Članak 4.

U članku 10. stavku 1. točci 3. riječi „, odnosno strateških dokumenata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“ brišu se.

 
Članak 5. 

U članku 11. riječi „i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“ brišu se.
 
Članak 6. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
 
KLASA: 011-01/13-01/384
URBROJ: 513-05-02-13-1
Zagreb, 17. rujna 2013.
 
MINISTAR FINANCIJA 
Slavko Linić


Isprintajte stranicu