Organizacija procesa u JLS (FMC)


Organizacija procesa u JLS (FMC) Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru od kraja 2006. godine propisana je obveza uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrola kod svih korisnika proračuna.

Ovaj zakon glavna je podloga za uvođenje sustava FMC (Financial Management and Control) – Financijsko upravljanje i kontrola – sveobuhvatnog sustava unutarnjih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni čelnici korisnika proračuna, a kojim se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito.

Zakonska regulativa
Sustav FMC stvara unutarnje kontrole ugrađene u poslovne procese koje sprječavaju kako nezakonite i nepravilne, tako i neekonomične, neefikasne i neučinkovite odluke i postupke.

Glavne komponente sustava FMC Popis poslovnih procesa je pregled poslovnih procesa koji se odvijaju u javnom sektoru, kao i popratne dokumentacije koja se prilikom njihova provođenja koriste. Potrebno je obuhvatiti sve poslovne procesa i odrediti sve pojedinačne aktivnosti u njima. Rizik se definira kao mogućnost nastanka događaja koji će nepovoljno utjecati na ostvarivanje ciljeva. Upravljanje rizicima proces je utvrđivanja, procjene i praćenja rizika koji mogu ugroziti ciljeve lokalne samouprave, te poduzimanje potrebnih radnji, a u svrhu smanjenja rizika.

LC konzultanti
Za korisnike koji se odluče zatražiti pomoć LC-a u izradi knjige procesa i uspostave kontrola rizika, LC konzultanti su moderatori u ostvarivanju pet komponenata sustava prema LC metodologiji zajedno s timom za provedbu FMC-a unutar JLS.

Među glavnim kvalifikacijama LC konzultanata navest ćemo certifikat od strane The Urban Insitut i USAID za završen trening  za Upravljanje financijama u JLP(R)S, certifikat ovlaštenog računovođe, iskustvo u projektiranju poslovnih sustava i modeliranju procesa i možda i najvažnija kvalifikacija od svih, 19 godina suradnje JLP(R)S.

LC metodologija provedbe sustava FMC u 12 koraka


Isprintajte stranicu