Okružnica ministarstva financija – predaja i konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine za obveznike u sustavu proračuna JLP(R)S


Na stranicama Ministarstva financija (u daljem tekstu MF) krajem siječnja o.g. objavljena je Okružnica o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljem tekstu JLP(R)S) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. U nastavku podsjećamo obveznike u sustavu proračuna JLP(R)S na bitne odrednice navedene Okružnice.
 

I. Obveza i rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2014. (u daljem tekstu izvještaj):  
II. Pregled godišnjih financijskih izvještaja za 2014. po skupinama obveznika:  
Mjesni odbori i ostali oblici mjesne samouprave, te vijeća nacionalnih manjina izvještaj za 2014. dostavljaju isključivo nadležnoj JLP(R)S radi konsolidacije i kontrole.

 
III. Obvezne Bilješke uz Bilancu JLP(R)S (iz članka 14. st. 1. Novoga pravilnika) JLP(R)S predaju do 15.02.2015. MF-a, u elektroničkom obliku na e-mail: proracunsko.racunovodstvo@mfin.hr.

Izvještaj JLP(R)S o vlasničkim udjelima/neto imovini - Obrazac UDJ- JLP(R)S predaju u elektroničkom obliku MF-a, do 25.02.2015. za razdoblje od 01.10. do 31.12.2014. na e-mail: stjepan.jusup@mfin.hr.
Upute za popunjavanje Obvezne Biljeske, kao i Obrazac: UDJ objavljen je na internetskim stranicama MF.

 
IV. Proračunski korisnici koji su decentralizirani - izvještaje za 2014. predaju nadležnoj JLP(R)S, DUR-u, FINA-i te ministarstvu koje je za njih bilo nadležno prije procesa decentralizacije, a ustanove u zdravstvu (u vlasništvu županija) i HZZO-u.

 
V. Priznavanje prihoda za razdoblje siječanj-prosinac 2014.
Doznake sredstava uključivo s 31.12.2014. koje proračuni doznače svojim proračunskim korisnicima, a ista su im raspoloživa 02.01.2015. priznaju se kao prihodi 2014. s tim da proračunski korisnici sredstva u 2014. evidentiraju kao aktivna vremenska razgraničenja, dok u 2015. razgraničenja zatvaraju (na osnovi dokumenata institucija ovlaštenih za platni promet).
Doznaku sredstava pomoći izravnanja iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije isplaćenu JLP(R)S u siječnju 2015. nositelji decentraliziranih funkcija u računovodstvu proračuna iskazuju kao prihod 2014. uz istovremeno evidentiranje rashoda koji se financiraju temeljem Uredbe za 2014.

Priznavanje prihoda proračunskih korisnika u sustavu riznice JLP(R)S prema Zakonu o proračunu,
proračunski korisnici obvezno evidentiraju ne samo prihode podskupine 671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna već i prihode iz drugih izvora ( od sufinanciranja cijene usluge i ostale namjenske prihode te vlastite prihode) i to u svojoj glavnoj knjizi, na osnovnim računima računskog plana sukladno vrsti izvorno ostvarenih prihoda, dok je JLP(R)S obvezna osigurati knjigovodstveni dokument na temelju kojeg korisnik provodi knjiženja, ako se prihodi izravno uplaćuju na račun JLP(R)S.

 
VI. Povrati viškova u državni proračun - županije, Grad Zagreb, gradovi i općine koje financiraju decentralizirane funkcije i njihove krajnje korisnike, koji su na godišnjoj razini, od dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja, ostvarili višak sredstava trebaju ga vratiti do 16.02.2015. na račun Državnog proračuna (HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7196 (Povrat neiskorištenih sredstava iz ranijih godina)- 42395- 539150). Naglašujemo da se povrat viška ne odnosi na sredstva namijenjena za kapitalne projekte koji su planirani, a nisu izvršeni do kraja 2014. dok se višak tih sredstava može prenijeti i izvršavati u sljedećoj godini ako su ispunjeni Uredbom propisani uvjeti. Obavijest o iznosu i datumu izvršenog povrata, kao i specifikaciju po decentraliziranim funkcijama za koje je povrat izvršen, treba dostaviti na e-mail: stjepan.jusup@mfin.hr.

 
Zaključno treba napomenuti da je pojačana fiskalna odgovornost i financijska disciplina odgovornih osoba glede kontrole zakonitosti i to ne samo u svezi izrade financijskih planova i proračuna kao i njihova izvršavanja već i u području financijskog izvještavanja korisnika i proračuna. Naime, članak 125. Zakona o proračunu propisuje novčane kazne za prekršaj odgovorne osobe proračuna i proračunskog korisnika ako financijski izvještaji nisu sastavljeni, potpisani i podneseni sukladno članku 101. stavku 3. i 4. ovoga Zakona, ako se financijski izvještaji ne sastavljaju sukladno članku 105. stavku 1., 2. i 3. ovoga Zakona, ako proračunski korisnici ne izrade i ne dostave financijske izvještaje sukladno članku 105. stavku 5. ovoga Zakona te ako se ne konsolidiraju i ne dostavljaju financijski izvještaji sukladno članku 107. stavku 1. i 2. ovoga Zakona.
 
 
 
 
 
Priredila Maja Lukeš-Petrović, dip. iur. i dipl. polit.


Isprintajte stranicu