Odluka ustavnog suda o ukidanju odredbi zakona o javnoj nabavi


Na sjednici održanoj 19.12.2013. Ustavni sud donio je Odluku kojom se prihvaća prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti sa Ustavom te se ukidaju članak 102. Stavak 3. I članak 165. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13). Ova Odluka objavljena je u NN 13/2014.

Prema Zakonu o javnoj nabavi članak 102 stavak 3. (izmijene objavljene u NN 83/13) glasi:

„(3) Ponuditelji ne smiju kopirati, umnažati, reproducirati, fotografirati ili snimati podatke iz ponuda drugih ponuditelja. Ponuditelji smiju samo ručno bilježiti podatke iz ponuda drugih ponuditelja.“

Članak 165. Stavak 3. nije do danas izmijenjen ni dopunjen. Sporni stavak glasi:

„(3) Svaka stranka ovlaštena je izvršiti uvid u spis predmeta osim onog dijela koji je u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima označen tajnim. Stranke ne smiju kopirati, umnažati, reproducirati i fotografirati podatke iz ponuda drugih ponuditelja i ostale dokumentacije spisa. Stranke smiju samo ručno bilježiti podatke iz spisa predmeta.“

Kako se obje sporne odredbe ZJN odnose na žalbeni stadij postupka javne nabave, Ustavni sud se poziva na članke ZJN koji uređuje pravila dokazivanja u žalbenom postupku kao i načela i pravnu prirodu žalbenog postupka:
Članak 139.
  1. Osim na načelima javne nabave iz članka 3. ovoga Zakona, žalbeni postupak temelji se i na načelima zakonitosti, učinkovitosti, ekonomičnosti i kontradiktornosti postupka.
  2. Žalbeni postupak koji se vodi prema odredbama ovoga Zakona je upravni postupak.
Članak 143.
  1. U žalbenom postupku svaka stranka dužna je iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoje zahtjeve te predložiti dokaze kojima se te činjenice utvrđuju.
  2. Žalitelj je obvezan dokazati postojanje postupovnih pretpostavki za izjavljivanje žalbe, kao i povrede postupka i/ili materijalnog prava koje su istaknute u žalbi.
  3. Naručitelj je obvezan dokazati postojanje činjenica i okolnosti na temelju kojih je donio odluke o pravima, poduzeo radnje ili propustio radnje te proveo postupke koji su predmet žalbenog postupka.
Kako je prema definiciji u ZJN žalbeni postupak upravni postupak podliježe odredbama Zakona o upravnom postupku koji u članku 84. definira prava stranaka koje imaju pravni interes o uvidu u spis predmeta. Taj članak također definira da stranke u upravnim postupcima imaju pravo „o svom trošku umnožiti akte iz spisa“.

To znači da strankama u žalbenom postupku mora biti omogućeno da na jednostavan i djelotvoran način dođu do potrebnih podataka a sa ovim odredbama je to pravo ograničeno i činjenicom da je rok za izjavljivanje žalbe vrlo kratak (deset za postupke velike odnosno pet dana za postupke male vrijednosti).

Odluka navodi još neke članke Zakona koji prikazuju kontradiktornost članaka ZJN i ZUP-a.
Sud se poziva na obrazloženje vlade RH prilikom podnošenja Prijedloga zakona o javnoj nabavi, kojim nije obrazložen cilj koji se htio postići sa spornim člancima. Naime, u Prijedlogu zakona sadržan je i prilog koji prikazuje Usporedni prikaz podudaranja odredbi (nacrta) s pravnom stečevinom Europske unije – za sporne odredbe u rubrici koja prikazuje usklađenost navedeno je samo „nema odgovarajuće odredbe“. Vlada je naknadno pokušala opravdati definiranje odredbi u očitovanju tvrdnjama da je riječ o „tehničkim ograničenjima“.

Ustavni sud zaključuje da sporne odredbe članaka 102. i 165. ZJN nemaju razumno i objektivno opravdanje. Stoga se cilj tih mjera ne može smatrati legitimnim.

Iz ovoga proizlazi da sa danom objave Odluke u NN ukidaju odredbe ZJN – stavak 3. Članka 102. i stavak 3. Članka 165.

Cjelokupan tekst odredbe objavljene u NN 13/2014 možete preuzeti ovdje. 


Isprintajte stranicu