Odluka o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade


Vlada Republike Hrvatske je dana 30. srpnja 2015. godine donijela Odluku o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade radi realizacije mjere Unaprjeđenje sustava obračuna i naplate komunalne naknade. Mjera je usmjerena na jedinice lokalne samouprave s naglaskom na preispitivanju i primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu u dijelu efikasnosti ubiranja komunalne naknade.

Odluka je objavljena u "Narodnim novinama" broj 87/2015 od 07.08.2015. godine.

Odlukom se nalaže jedinicama lokalne samouprave da evidentiraju sve nekretnine na svom području koje podliježu plaćanju komunalne naknade, ažuriraju podatke o obveznicima plaćanja komunalne naknade, da evidentiraju sve nekretnine i obveznike plaćanja koji su oslobođeni od plaćanja komunalne naknade, te iskažu iznos naknade koja bi bila naplaćena da takvo oslobođenje nije propisano, s rokom izvršenja do 31. prosinca 2015. godine.


Isprintajte stranicu