Objavljena je nova uputa o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013. Godinu


Ministarstvo financija objavilo je Uputu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu (u tekstu dalje Uputa za 2013.) koju je uz popratni dopis 4. veljače 2014. dostavilo jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Molim obveznike da obrate pozornost na dio Upute koji se odnosi na dokumente koji se predaju u slučaju ako je bilo promjene čelnika u toku 2013. godine. Naime, prethodna tumačenja su bila da se u slučaju primopredaje (prije 31.8.) sastavlja Izjava prethodnog čelnika koja se sprema u Predmet.

Ovom Uputom to MIŠLJENJE JE PROMIJENJENO. Sada se trebaju PREDATI DVA OBRASCA IZJAVE.
 
U nastavku dajemo bitne dijelove iz citirane Upute, a cjeloviti tekst obveznici i drugi zainteresirani mogu pronaći na web stranicama Ministarstva financija. [1]
 
U popratnom dopisu Ministarstva financija upućenog čelnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u tekstu dalje JLP(R)S) navedeni su pravni akti i prilozi koji se dostavljaju uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu (Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2013. - Prilog 2., Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2013. – Prilog 3., Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za 2013. – Prilog 4. te Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2013.godini) te upućuje na rokove i obveze čelnika proračunskih korisnika JLP(R)S. Čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika dostavljaju Izjavu za 2013. s navedenim prilozima čelnicima nadležne JLP(R)S do 28.02.2014., a čelnici JLP(R)S Ministarstvu financija dostavljaju Izjavu za 2013. s prilozima do 31.03.2014. godine.
 
Uputa za 2013. sadrži sljedeće i to:
 
 1. Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti u slučaju da je tijekom 2013. godine došlo do promjene čelnika[2]
Izmjenama i dopunama citirane Uredbe iz rujna 2012. vezano uz obvezu davanja Izjave pojašnjen je način postupanja prilikom primopredaje dužnosti čelnika prije (31.08.).
 
Postupanje u svezi dostave Izjave za 2013. godinu nadležnom ministarstvu odnosno JLP(R)S
 
A. Ako je primopredaja dužnosti čelnika nastupila PRIJE 31.08.2013. predaju se:
 1. Dva obrasca Izjave (jednu Izjavu čelnika koji je obnašao dužnost od 01.01. do datuma primopredaje i drugu Izjava čelnika koji je obnašao dužnost od datuma primopredaje do 31.12.),
 2. Jedan Upitnik popunjen temeljem testiranja svih poslovnih događaja tijekom 2013. godine (čelnik koji je dužnost obnašao od datuma primopredaje do 31.12.2013. sastavlja Upitnik odnosno testira poslovne događaje koji se odnose na cijelu godinu, uključujući i dio godine u kojem nije obnašao dužnost, jer njegov prethodnik nije testirao poslovne događaje u 2013. niti sastavljao Upitnik za 2013. godinu. (NE dostavlja se Upitnik za 2012.),
 3. Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti,
 4. Dva Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima (jedno Izvješće od 01.01. do datuma primopredaje za one slabosti i nepravilnosti koje su prema Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti trebale biti otklonjene u razdoblju do datuma prestanka obnašanja dužnosti i drugo Izvješće od datuma primopredaje do 31.12.) i
 5. Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u 2013. godini.
B. Ako je primopredaja dužnosti čelnika nastupila NAKON 31.08.2013. predaju se
 1. Dva obrasca Izjave (dostavlja se jedna Izjava čelnika koji je obnašao dužnost od 01.01. do datuma primopredaje i druga Izjava čelnika koji je obnašao dužnost od datuma primopredaje do 31. 12.);
 2. Dva popunjena Upitnika i drugi prilozi - Naime, moglo se dogoditi da se baš zbog datuma primopredaje na dio pitanja iz Upitnika trebalo odgovoriti s „N/P - NIJE PRIMJENJIVO“.U takvim slučajevima treba za razdoblje od datuma primopredaje do 31.12., odgovoriti na pitanja iz Upitnika na koja je zbog specifičnih okolnosti dan odgovor „N/P - NIJE PRIMJENJIVO“. U skladu s tim u drugom Upitniku odgovara se samo na pitanja na koja se nije moglo odgovoriti u razdoblju za koje se sastavlja prvi Upitnik.
 3. Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti,
 4. Dva Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima (jedno Izvješće od 01.01. do datuma primopredaje za one slabosti i nepravilnosti koje su prema Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti trebale biti otklonjene u razdoblju do datuma prestanka obnašanja dužnosti i drugo Izvješće od datuma primopredaje do 31.12.),
 5. Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u 2013. godini.
Stupanjem na snagu Uredbe o izmjeni Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila došlo je do izmjena u Upitniku:
 1. Promijenjena su tri pitanja - pitanja 6. i 14., i 66.
 2. Ne popunjava se stupac Referenca (jer su to upute o vrsti dokaza koji su podloga za davanje odgovora na pitanje, a dokaze ne treba dostavljati kao prilog Izjavi).
  
Pripremila Maja Lukeš-Petrovć dipl.iur i dipl.politolog

[1]http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Uputa%20o%20sastavljanju%20i%20predaji%202013.pdf
[2] Narodne novine, broj 78/11, 106/12 i 130/13
[3] Narodne novine, broj 143/13


Isprintajte stranicu