Obavijest ministra financija županijama, gradovima i općinama


SMJERNICE I UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA JLPRS ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE - dostavit će se u rujnu 2009. godine

Ministar financija u svojem dopisu (Klasa: 400-06/09-01/328, Urbroj: 513-05-01/09-1 od 30. srpnja 2009) upućenom  županima, gradonačelnicima i načelnicima svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samoprave pod nazivom Predmet: Obavijest o dostavi Uputa za izradu prijedloga proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2010.-2012. godine iznio je slijedeće

„Poštovani

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje  2010.-2012.godine biti izrađene početkom rujna,kada će se dostaviti i Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za navedeno razdoblje te Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2010-2012. godine namijenjene županijama, gradovima i općinama.
Naime ,2009. godinu obilježili su promjenjivi makroekonomski uvjeti koji su utjecali na smjer fiskalne politike. U tom smislu nužno je pratiti dalja makroekonomska kretanja kako bi se pravodobno moglo reagirati adekvatnim proračunskim mjerama.

Upravo stoga će se nove makroekonomske projekcije za buduće srednjoročno razdoblje izrađivati u kolovozu, kada će biti dostupni podaci za veći dio 2009. godine, a s ciljem što kvalitetnije izrade ostvarivog proračuna za razdoblje 2010.-2012. godine.

S poštovanjem, MINISTAR FINANCIJA ,  Ivan Šuker“


Poštovani gospodo župani, gradonačelnici, načelnici županija, gradova i općina,

Drage kolegice i kolege pročelnice/i za financije, računovođe i drugi nadležni u odjelima i službama  JLPRS i kod korisnika proračuna JLPRS u sustavu decentralizacije
 

Kao što ste pročitali, a citiranu Obavijest ste već vjerojatno danas dobili poštom, zasad, do rujna, nema službenih Smjernica ni Uputa za izradu proračuna općina, gradova, županija ni Grada Zagreba ra razdoblje 2010.-2012. jer su se makroekonomska kretanja promijenila a time i moguće procjene glede rasta prihoda i rashoda na razini države i JLPRS.
 
Znate međutim da su procjene u prethodnim Uputama za izradu proračuna vaših JLPRS bile rađene na osnovi procjena rasta prihoda za JLPRS koji su preuzeli decentralizirane funkcije zbrojno na razini države, a ne za svaku razinu i općinu pa ni za one koje financiraju javne vatrogasne postrojbe i da su bile dane i stope rasta rashoda za plaće, materijalne rashode i kapitalne rashode koje su se primjenjivale i za decentralizirane korisnike.

U Uputama su bili dani i modeli za izradu planova koje ste manje više primjenjivali i uz vaše modele i mislim da i dalje mogu poslužiti za prve varijante, s tim da ih trebate prilagoditi Novom Zakonu o proračunu.

Držim da bi to moglo biti i za decentralizirane korisnike s tim da se stope rasta neće znati do rujna, ali polazeći od sadašnjih stopa sigurno možete računati da neće biti veće nego ove godine.(?)
 
Iz iskustva znam da županije i gradovi pa i općine korisnici programa LIBUSOFT CICOM, SPI imaju vrlo dobro izrađene smjernice i modele za praćenje prihoda i rashoda, za izradu planova i izvršavanje rashoda - ne samo zbog informatičke podrške navedene tvrtke koje koristite nadam se uspješno - već više godina,  već i zbog toga što znam da imate svoje razvojne programe i procjene dinamike izvršenja rashoda na mjesečnoj, a neki i na tjednoj razini, ne navodeći one koji dnevno prate priljev sredstava i izvode jer zbrajaju kune i rade reprograme obveza.
 
Znam da unatoč promjenama zbog lokalnih izbora i izravne nadležnosti izvršnog tijela i dalje obavljate svoje redovite poslove i da ste izvršno tijelo upozorili na eventualne promjene koje su nastale zbog preuzimanja određenih obveza u vrijeme kada se prema zakonu to nije smjelo događati. Što je tu je.
 
Svaki od vas kao savjesna i stručna osoba sigurno je već izradio stvarno stanje i projekciju prihoda za pokrivanje obveza i dinamički kod izvršavanja u skladu s mogućnostima pritjecanja prihoda do kraja ove godine.
 
Znam da su neki već i izvršili rebalanse proračuna, a neki to smjeraju u jesen.

Pitanje prioriteta plaćanja i /ili ne/plaćanja preuzetih obveza a napose planiranih obveza i rokova kao i vaše zadaće u odnosu prema čelniku- pročelniku i izvršnom tijelu- županu, gradonačelniku i načelniku su vam poznate a propisane su Zakonom o proračunu i računovodstvenim propisima koji vas obvezuju na postupanje kao i Odlukom o izvršavanju proračuna za 2009. i eventualnim izmjenama i dopunama citirane Odluke,  a možda i internim propisima svake jedince kojim su propisane granice vaših ovlasti.


Bitno je međutim naglasiti sljedeće :
 
1.         Izmjene i dopune proračuna JLPRS za 2009.  godinu neophodno je provesti i predložiti vijeću odnosno skupštini na usvajanje. Treba dakle uskladiti prihode i primitke s rashodima i izdacima poštujući realne procjene prihoda i prioritete koje izvršno tijelo – župan, gradonačelnik i načelnik utvrdi polazeći od već planiranih razvojnih planova i preuzetih obveza. Što i kako ćete „kresati“ rashode ovisi o donesenim planovima i rastu prihoda, zaključenim ugovorima i fazi izvršenja radova te politici čelnika ali i većine u jedinici; dok možete koristite institut preraspodjele i u odlukama o izvršavanju proračuna unesite odredbe kao što je to propisano u Zakonu o izvršavanju državnog proračuna kako biste si olakšali izvršavanje proračuna;
 
2.         Pitanje zaduživanja za tekuće rashode proračuna, nije moguće ni po novom Zakonu o proračunu, a za kapitalne rashode primjenjuje se Zakon o proračunu i Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 55/09), s tim da sukladno članku 18. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2009 (NN 149/08 i 44/09) zadužitsemožesamoJLPRSkojajeu2008. godiniostvarilaprihodeposlovanjaiznadrashodaposlovanja, apoduvjetomdaispunjavaostaleuvjeteiz članka 86. do 92. Zakonaoproračunu. Kao što znate kvota za davanje suglasnosti Vladi RH je ograničena, a od kvote su izuzeti gradovi i općine s područja PPDS i oni koji dobivaju kredit odFonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Fonda za razvoj i zapošljavanje. Ne znam da li razmišljate o financiranju putem JPP - promislite i platite stručne procjene isplativosti za višegodišnje otplate. Isto se odnosi i na korištenja leasinga, cash poolinga i druge bankarske proizvode;
 
3.         Nakon što sagledate realnu situaciju i ustanovite realni rast prihoda i eventualno primitaka, polazeći od vaših procjena do kraja godine 2009. trebate pripremiti vaše smjernice i prijedloge mogućega nominalnog rasta, za sljedeću proračunsku godinu i za dvije naredne imajući na umu: obveze po već preuzetim kreditima, jamstvima i eventualno izdanim zadužnicama (!?) te preuzete obveze korisnika na teret proračuna sljedeće godine. Pazite na odredbe Zakona o proračunu (čl 44. ZOP). Procjene bazirajte na stvarnoj situaciji pravnih i fizičkih osoba obveznika poreza, i rastu poreza na dohodak, a samo izuzetno prodajom nefinancijske imovine, uz minimalne pomoći od države. Pomažući poduzetnicima stvaramo nova radna mjesta i porezne prihode, ali mislimo i na one koji nemaju jer ne mogu raditi ;
 
4.         Kao što znate novi Zakon o proračunu koji je stupio na snagu 1.01. 2009. utvrdio je postupak i rokove za izradu financijskih planova korisnika proračuna i prijedloga proračuna JLPRS te sadržaj proračuna i razdoblje za koje se proračun donosi. Pri tomu posebno naglašavam trogodišnje planove razvoja kao sastavni dio proračuna JLPRS i njegove ingerencije te razinu planiranja koja je viša u odnosu na stari Zakon o proračunu iz 2003. godine. Ovo naglašavam jer ima nekih općina i gradova koje dosad nisu donosile navedene razvojne programe i planove.
 
5.         Imajući na umu politiku preispitivanja ne samo kapitalnih već i tekućih rashoda korisnika proračuna na razini države i to plaća i materijalnih rashoda i smanjenog rasta prihoda, te prijedloga Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je krajem srpnja prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru trebat će sagledati kako se prijedlozi koeficijenata uklapaju u akte županije odnosno grada i općine. To međutim ne znači da ih apriori trebate planirati za sljedeću godinu kako su predloženi već sagledati kako se odnose na zaposlene u vašoj jedinici. (Napomena- tekst prijedloga citiranoga zakona s koeficijentima nalazi se na web stranici vaše/naše informatičke kuće čiji ste korisnik ).
 
Svi modeli za izradu planova dani su u prošlogodišnjim Uputama ministra za izradu proračuna pa ih možete koristiti dok ne dobijete upute ministra za izradu prijedloga proračuna 2010-2012.
Ako i koliko možete odmorite se! Dolaze novi izazovi : zakoni koji su usvojeni i primjenjuju se od 1.08. 2009. ako niste pogledajte na ovoj web stranici, primjena izmjene i dopune Naredbe i ... dugo toplo ljeto.
 
Za danas završavam. Znam da vam je teško, ali sjetite se da ste mogli funkcionirati i u težim situacijama, pa ćete to moći i sada, jer znate i volite svoj posao i imate našu podršku.
 
Javit ću se ponovo, a „u živo“ se vidimo se na Panorami 24. i 25. 09. 2009 u Zagrebu. Ako možete rado bih vidjela i vas načelnici, gradonačelnici i župani odnosno osobe koje ovlastite na seminaru kako bismo razgovarali o prvim iskustvima i pitanjima u svezi vaših samostalnih zakonskih ovlasti.
 
Lijepi pozdrav svima

Maja Lukeš-Petrović, dipl. iur. i dipl. politolog


Isprintajte stranicu