Novosti u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom od 01.01.2019.


Objavljeno 28.12.2018.
 
U Narodnim novinama 106/2018 objavljene su izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom donesenog na sjednici Hrvatskog sabora 21.11.2018.g. 
Bitne novosti donesene u ovoj izmjeni su proširivanje obveze fiskalizacije i na samoposlužne aparate (parkirne automate, svjećomate, aparate s napitcima i sl.) što je opisano u Članku 7 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, te obaveze dodavanja napomene na sve dokumente koji sadrže podatke o plaćanju, a nisu račun opisane u članku 12 Zakona.
 
Iza poglavlja V. dodaje se poglavlje V. a »POSTUPAK FISKALIZACIJE PRODAJE PUTEM SAMOPOSLUŽNIH UREĐAJA« te članci 20.a i 20.b koji glase:
 
Članak 20.a
(1) Radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, kada se prodaja robe ili usluge ostvaruje prometom gotovine, obveznik fiskalizacije dužan je fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje dostavom podataka o prodaji Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

(2) Radi provedbe postupka iz stavka 1. ovoga članka, obveznik fiskalizacije dužan je dostaviti podatak o svakom samoposlužnom uređaju u kojem će se ostvarivati promet gotovinom.

(3) Na prijavu podataka o svakom samoposlužnom uređaju odgovarajuće se primjenjuju odredbe o dostavi podataka u sustav fiskalizacije propisane člankom 19. ovoga Zakona.
 
Članak 20.b
(1) Obveznik fiskalizacije radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja prema članku 20.a ovoga Zakona dužan je omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji te omogućiti vezu (internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

(2) Na korištenje programskog rješenja te razmjenu podataka iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 16.a i 17. ovoga Zakona.

(3) Ministar financija propisat će pravilnikom, za potrebe provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, protokole i sigurnosne mehanizme za razmjenu podataka, model primjene kod kojeg se koristi centralni informacijski sustav obveznika fiskalizacije za slanje i potpisivanje elektroničkih poruka, model primjene u kojem se slanje i potpisivanje poruka obavlja pojedinačno na elektroničkim naplatnim uređajima, standardne poruke o greškama, kao i protokole o postupanju u slučaju grešaka te postupanja u slučaju prekida uspostavljene veze i nemogućnosti uspostave veze.«.
 
Iza članka 26. dodaje se članak 26.a s naslovom iznad njega koji glase:
»Obavijest o fiskalizaciji prodaje putem samoposlužnih uređaja
 
Članak 26.a
(1) Iznimno od članka 25. ovoga Zakona, obveznik fiskalizacije koji provodi postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja dužan je na svakom samoposlužnom uređaju istaknuti obavijest o fiskalizaciji prodaje putem samoposlužnih uređaja.

(2) Ministar financija propisat će pravilnikom izgled i sadržaj obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.«.
Sljedeća bitna zakonska izmjena u  Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom iza čl. 27. dodan je članak 27.a prema kojem ako od 1. siječnja 2019. godine obveznik fiskalizacije, neovisno o razlogu, prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju (narudžbenica, ponuda, predračun i sl.), na tom dokumentu mora vidno pisati napomena "OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN".
 
Iza članka 27. dodaje se članak 27.a s naslovom iznad njega koji glase:
»Izdavanje pratećih dokumenata prije računa
 
Članak 27.a
Ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na njemu mora vidno pisati »OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN«.«.
 
Članak 34. mijenja se i glasi:

(2) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, obveznik fiskalizacije ako prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, a na kojem vidno ne piše »OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN« (članak 27.a).
 
Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim odredbi članaka 1., 2., 3., 4., 7., 11., 13., 15. (u dijelu koji se odnosi na članke 20.a i 20.b) i 16. (u dijelu koji se odnosi na članak 26.a) ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2021.
 


Isprintajte stranicu