Novosti iz Ministarstva financija – teze za prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o proračunu


Godišnji odmori su još u tijeku. Međutim, djelatnici i dužnosnici općina, gradova i županija i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici, ali i trgovačka društva u njihovu vlasništvu i svi koji se financiraju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u tekstu dalje JLP(R)S) očekuju sukladno Zakonu o proračunu Vladine smjernice ekonomske i fiskalne politke za 2015. godinu te upute za izradu proračuna s temeljnim ekonomskim ishodištima i pretpostavkama za izradu prijedloga proračuna JLP(R)S za sljedeće trogodišnje razdoblje Ministarstva financija kako bi u zakonskim rokovima na osnovi navedenih dokumenata i vlastitih procjena prihoda i rashoda mogli izraditi prijedloge financijskih planova za 2015. i za naredne dvije godine. Uz to nadležna tijela JLP(R)S i trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica – novi obveznici Zakona o fiskalnoj odgovornosti očekuju i Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.
 
Zasad se ne očekuje donošenje navedenih dokumenta za planiranje proračuna za razdoblje 2015 - 2017., ali su na web stranicama Ministarstva financija radi informiranja javnosti objavljene kao novost TEZE ZA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRORAČUNU[1] koje proizlaze iz zahtjeva Europske unije i dosadašnje primjene Zakona koja je ukazala na neke njegove nedostatke, odnosno prepoznata su moguća unapređenja, posebice u dijelu jačanja srednjoročnog proračunskog okvira.
 
U nastavku dajemo određene naznake iz Teza za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu:
 
1. U proračunski proces - pripremu proračuna uključit će se dva ključna dokumenta Europskog semestra:
Proračunski proces za naredno trogodišnje razdoblje započeti će ranije jer se ovi dokumenati trebaju dostaviti Europskoj komisiji na razmatranje i ocjenu do kraja travnjaMinistarstva će i nadalje imati obvezu izrade strateških planova, ali će oni biti temelj i za izradu navedena dva dokumenata.
 
Dio nadležnosti za proračunski proces, a koji se odnosi na poslove strateškog planiranja, prenijet će se na ministarstvo nadležno za strukturne reforme sukladno nadležnostima vezanim zaizradu Nacionalnog programa reformi.
 
2. Izmijenit će se način utvrđivanja visine financijskog plana proračunskih korisnika za naredno trogodišnje razdoblje.
 
Uz dosadašnje utvrđivanje visine financijskog plana po razdjelima organizacijske klasifikacije, plan će se utvrđivati i ovisno o sredstvima potrebnim za provedbu postojećih politika, odnosno aktivnosti (koje proizlaze iz trenutno važećih propisa), i onima potrebnim za provedbu novih ili promjenu postojećih politika, odnosno aktivnosti, čime bi se dodatno povećala odgovornost proračunskih korisnika da se sredstva potrebna za provedbu postojećih politika, odnosno aktivnosti, za cjelokupno naredno trogodišnje razdoblje, uistinu osiguraju unutar utvrđene. Istodobno bi se izbjegla situacija otvaranja novih aktivnosti i stvaranja novih obveza u uvjetima u kojima su sredstva osigurana isključivo u visini potrebnoj za provođenje postojećih aktivnosti i projekata. Proračunski korisnik utvrđene visine financijskog plana u narednim godinama neće moći mijenjati bez posebnog obrazloženja.

3. Brisat će se odredba Zakona kojom je propisano da omjer nepodmirenog iznosa državnog duga na kraju godine u odnosu na projekciju bruto domaćeg proizvoda ne može biti veći od 60 posto bruto domaćeg proizvoda, jer će se pravilo vezano uz dozvoljeni udio javnog duga u bruto domaćem proizvodu propisati Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.
 
4. Dopunit će se odredbe članka 44. Zakona tako da će proračunski korisnici koji preuzimaju obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, a iste financiraju iz namjenskih ili vlastitih prihoda, neovisno o izuzeću od obveze uplate istih u državni proračun prije potpisivanja ugovora morati prije potpisa ugovora ishoditi suglasnost Vlade RH ili ministra financija.
 
5. Proračunima JLP(R)S se prepušta odluka o potrebi izrade mjesečnih financijskih planova, ovisno o načinu na koji je jedinica uredila sustav kontrole izvršenja financijskih planova svojih korisnika.
 

Teze za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o proračunu objavljuju se radi informiranja javnosti. Zainteresirana javnost u postupku javne rasprave o tezama Prijedloga zakona može sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.

Primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti do 28. kolovoza 2014. na adresu elektroničke pošte: drzavna.riznica@mfin.hr , na broj fax-a: +385 1 4591 368 ili na adresu: Ministarstvo financija, Državna riznica, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb.
 
 
Zaključno - Što se tiče Teza za Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o proračunu treba naglasiti da će njihova provedba imati utjecaj i na proračune JLP(R)S i njihove korisnike ako će se odnositi i na njih što iz formulacije Teza osim u toč 5. teksta nije razvidno. Naime točka 2. – izmjene utvrđivanja visine financijskog plana utjecat će i na JLP(R)S. Pitanje prijedloga financijskih planova regulirano je čl. 29. Zakona, a izrade mjesečnih financijskih planova proračunskih korisnika (prikaz rashoda i izdataka po ekonomskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji s planiranim vrijednostima po izvorima financiranja u skladu s očekivanim dospijećem) regulirano je člankom 41. st.5. Zakona i za JLP(R)S - analogno proračunskim korisnicima državnog proračuna. Što se tiče odgovornosti korisnika treba naglasiti da ona nije upitna glede njihovih zakonskih obveza. Međutim, korisnici ovise o drugim tijelima napose na razini države čije odlučivanje nije terminski usklađeno sa zakonskim rokovima izrade planova i proračuna tada će biti teško izbjeći promjene planova i otvaranje novih aktivnosti.
 
Analogno tomu i dopuna članka 44. citiranoga Zakona reflektirat će se na JLP(R)S jer je stavkom 5. navedenoga članka propisano i preuzimanje obveza proračunskih korisnika JLP(R)S na teret proračuna sljedećih godina, s tim da bi se po prijedlogu prethodna obvezna suglasnost izvršnog tijela na ugovor odnosila i na namjenske i vlastite prihode korisnika.
 
Tekst točke 5.iz Teza ne ukazuje na koji se članak Zakona vežu promjene, u kontekstu sustava kontrole izvršenja financijskih planova JLP(R)S izvan odredbi članka 95. Zakona i Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju proračunskim sredstvima s tim da prema čl.6. proračunski korisnici (škole, vrtići, fakulteti, instituti, ustanove u socijalnoj skrbi, ustanove u zdravstvu, u kulturi, javne vatrogasne postrojbe, nacionalni parkovi svi drugi proračunski korisnici) nemaju obvezu imenovanja osobe zadužene za nepravilnosti, ali sami su dužni izvještavati o nepravilnostima.
 
Smatramo da bi se JLP(R)S i njihovi korisnici trebali upoznati sa Tezama i ako to ocijene potrebitim dati primjedbe glede decidiranog pojašnjenja o tome koje se odredbe i u kojem dijelu odnose na JLP(R)S. Uz navedeno predlažemo da JLP(R)S dadu prijedloge izmjena i dopuna članaka citiranoga Zakona čija se primjena u praksi nije pokazala ispravnom, nije mogla provoditi ili nije provediva.
 
Napokon postavlja se pitanje zakonodavnog postupka i rokova izrade, predlaganja i donošenja izmjena i dopuna organskog Zakona ako javna rasprava o ovim Tezama traje do 28.08.2014. te konačno roka njegova stupanja na snagu i primjene za proračune za sljedeće trogodišnje razdoblje. (MLP)

 
[1] http://www.mfin.hr/hr/javna-rasprava
[2] https://vlada.gov.hr/vijesti/usvojen-nacionalni-program-reformi/11375
[3] Makroekonomski scenarij i okvir fiskalne politike objavljivat će se time ranije nego do sada i to u Programu konvergencije, umjesto kao do sada u smjernicama ekonomske i fiskalne politike. 


Isprintajte stranicu