Novi zakon o javnoj nabavi stupit će na snagu 1. Siječnja 2012.


Hrvatski sabor donio je Zakon o javnoj nabavi po hitnom postupku.

Radi se o jednom od zakona bitnih za djelovanje javnih naručitelja – državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih pravnih osoba iz članka 5.. novoga Zakona o JN (u sustavu javnih financija definiranih kao korisnika proračuna)  u kontekstu provedbe programa i projekata javnih rashoda u javnom sektoru ali i u osiguranju sustava financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije javnog sektora i fiskalne odgovornosti čelnika.
 
Tekst novog Zakona o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama br. 90.od 2011. godine

Zakon o javnoj nabavi ( u tekstu dalje novi Zakon o JN) razlikuje se u odnosu na važeći Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08).
Novi Zakon o JN ima 188 članaka i dodatke (I-VII) dok važeći Zakon pored dodataka ima 175 zakonskih članaka.

S obzirom na značaj Zakona i njegov opseg smatramo da ga valja dobro proučiti, a napose djelatnici i njihovi čelnici kojima je to u djelokrugu rada i koji provode postupak zbog obveze obrazovanja za provedbu postupka javne nabave.

Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine, dok neke odredbe imaju odgodu primjene do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji[1]. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti podzakonski akti koji su sada regulirani Novim Zakonom o JN a  dosad je bio propisan: popis obveznika primjene, objave i evidencije JN, primjena CPVa, izrada i postupanje s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama, o izobrazbi u sustavu JN, dio V. Zakona o koncesijama i dr.

1.    PLAN NABAVE I POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE PREMA NOVOM ZAKONU

S aspekta javnog naručitelja iz članka 5. citiranoga Zakona koji je u postupku pripreme za izradu financijskih planova i planiranja prihoda i rashoda proračuna za razdoblje 2012.-2014. posebno se osvrćemo na plan nabave prema novom Zakonu o JN koji se primjenjuje od 1.siječnja 2012.godine

1.1 Plan nabave
Novim Zakonom o JN plan nabave ( članak 20.) propisan je minimalni sadržaj plana koji se razlikuje u odnosu na članak 13. važećega Zakona[3].

Naručitelj donosi plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu koji sadrži najmanje sljedeće podatke:

1.1.1.   Minimalni sadržaj plana nabave


1. predmet nabave,
2. evidencijski broj nabave,
3. procijenjena vrijednost nabave ako je poznata,
4. vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B. ovoga Zakona,
5. sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum,
6. planirani  početak postupka,
7. planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.
Minimalni sadržaj plana - za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna, u plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.
1.1.2.   Izmjena i dopuna plana nabave
Naručitelj može izmijeniti i dopuniti plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan.
1.1.3.   Obvezna objava plana nabave na internetskim stranicama i rokovi

Javni naručitelj obvezan je plan nabave objaviti na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja proračuna, odnosno financijskog plana. Sve izmjene i dopune plana nabave javni naručitelj odmah objavljuje na internetskim stranicama.
Objavljeni plan nabave i sve njegove izmjene i dopune moraju na internetskim stranicama biti dostupne najmanje do 30. lipnja sljedeće godine.
1.1.4.   Obvezno dostavljanje podataka središnjem tijelu državne uprave

1. Javni naručitelj dužan je središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave odmah dostaviti podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen plan nabave te mu dostaviti svaku kasniju izmjenu tih podataka. Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave objedinjuje na svojim internetskim stranicama popis poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni planovi nabave svih javnih naručitelja.
2. Ako javni naručitelj nema mogućnost objave na internetskim stranicama, dostavit će u elektroničkom obliku svoj plan nabave te sve njegove kasnije izmjene i dopune središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave koje će ih objaviti na svojim internetskim stranicama, pri čemu je za točnost podataka odgovoran javni naručitelj.


1.1.5.   Izuzeće od primjene članka 20. Zakona o JN

Treba naglasiti da se odredbe članka 20. koje se odnose na objavljivanje plana nabave ne primjenjuju na ugovore koji uključuju, zahtijevaju i/ili sadržavaju klasificirane podatke.

1.1.6.   Kontinuitet plana nabave u proračunskom planiranju i izvršavanju JN

Prema novom minimalnom sadržaju podataka plana nabave - članak 20. novog Zakona o JN - proizlazi da u planu nabave više nema podataka o planiranim sredstvima u financijskom planu odnosno proračunu ni povezivanja sa pozicijama u financijskom planu, kao što je to bilo dosad. S obzirom da je propisan minimalni sadržaj plana nabave smatramo da to ne ograničava JLPRS i korisnike proračuna odnosno korisnike LC programa da svoje planove nabave i dalje povezuju s  proračunskim pozicijama financijskog plana i proračuna, jer se kao i za sve druge rashode i za nabavu roba radova i usluga trebaju planirati i osigurati sredstva sukladno proračunskim načelima a zatim i izvršavati nabava. Time će se omogućiti dalja provedba sustava planiranja, procjenjivanja, verifikacije i kontrole plana i osiguranih izvora prihoda za predmete javne nabave, realnost procjene i provedbe javne nabave te osiguravanje fiskalne odgovornosti, na temelju financijske materijalne kontrole i unutarnje revizije a time i sprječavanje mogućih rizika. Novim Zakonom o JN je propisano da se plan nabave objavljuje na internetu 60 dana nakon donošenja proračuna odnosno financijskog plana i da mora biti dostupan na internetu do 30. lipnja sljedeće godine. Iz konteksta članka moglo bi se zaključiti da se plan nabave donosi nakon usvajanja planskih akata,  ali po našem mišljenju ne i neovisno o njima  te da će se kasnije ako i kada se javna nabava provede planirati u proračunu odnosno FP ?

Prema Zakonu kao i dosad plan nabave donosi javni naručitelj za jednu proračunsku/poslovnu godinu dok se financijski plan i proračun donosi za 1+2 godine, a okvirni sporazum (vidjeti čl. 38. novog Zakona o JN) za razdoblje do 2 godine odnosno do 4 godine a iznimno i za više godina[4]. To posebno naglašavamo zbog višegodišnjih kapitalnih projekata i programa.

1.1.7. Prekršajne odredbe u svezi s planom nabave

Člankom 182. stavkom 1. točkom 4.  novog Zakona o JN propisano je da će se;

1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 kn kazniti za prekršaj pravna osoba ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
2)  Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj: ako ne dostavi odmah nakon objave središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen plan nabave te svaku kasniju izmjenu tih podataka (članak 20. stavak 6.) ili mu ne dostavi u elektroničkom obliku svoj plan nabave te sve njegove kasnije izmjene i dopune (članak 20. stavak 7.),

1.2.      Početak postupka javne nabave

U novom Zakonu o JN (članak 23.) više nije propisana obveza donošenja Odluke o početku postupka javne nabave kako je to propisano člankom 13. važećeg Zakona o javnoj nabavi.
Početak postupka javne nabave započinje (čl.23.ZJN)

1.    danom slanja poziva za nadmetanje - otvoreni, ograničeni i pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom te natjecateljski dijalog
2.    danom slanja poziva na pregovaranje  - pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave
3.    danom objave zahtjeva za prikupljanje ponuda- postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B. sukladno članku 44. ovoga Zakona
4.    danom slanja poziva na natječaj- natječaj
5.    danom slanja odgovarajuće objave ili poziva- u ostalim slučajevima.

Analizom članka 20 i 23. Novog Zakona o JN utvrđeno je da je u članku 20. st. 1 točki 6. propisano da se u planu nabave daju podaci o  planiranom početku postupka.

2. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA – NOVA OBVEZA ZA NARUČITELJA

Novi Zakon o JN – članak 21. uvodi novost u sustav javne nabave. U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 172/03, 144/10) novim Zakonom o JN  u sustav javne nabave uvodi se nova obveza za naručitelja – vođenje Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma ( u tekstu dalje Registar).
 
2.1.      Obveze naručitelja :

1.    voditi Registar
2.    ažurirati podatke iz Registra najmanje svakih šest mjeseci
3.    Registar objaviti na internetskim stranicama, (ali to ne trebaju biti njegove internetske stranice).

2.2.      Minimalni sadržaj podataka Registra: 2.3.      Rok dostupnosti sadržaja Registra za svaki ugovor

Navedeni podaci iz Registra za pojedinačni ugovor o javnoj nabavi moraju biti dostupni u registru najmanje tri godine od datuma konačnog izvršenja tog ugovora.

2.3.1.   Obveza dostave podataka

Nakon prve objave Registra naručitelj je obvezan središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave dostaviti podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen Registar te mu dostaviti svaku kasniju izmjenu tih podataka. To tijelo objedinjuje na svojim internetskim stranicama popis poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni registri svih naručitelja.

Ako naručitelj nema mogućnost objave na internetskim stranicama, dostavit će svakih šest mjeseci u elektroničkom obliku ažurirane Registre središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave koje će ih objaviti na svojim internetskim stranicama, pri čemu je za točnost podataka odgovoran naručitelj.

2.3.2.   Ne primjena članka 23. ZJN :

Članak 23. novog Zakona o JN ne primjenjuje se na ugovore koji se sklapaju sukladno propisu kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo te propisu kojim se uređuju koncesije.

Odredbe članka 23. novog Zakona o JN koje se odnose na objavljivanje Registra ne primjenjuju se na ugovore koji uključuju, zahtijevaju i/ili sadržavaju klasificirane podatke.

2.3.3. Prekršajne odredbe u svezi s Registrom

Treba naglasiti da je postupanje protivno obvezama iz članka 23. Zakona o JN sankcionirano  kao prekršaj u članku 182. točki 5. uz novčane kazne od  50.000,00 do 1.000.000,00 kn za pravnu osobu ili JLPRS te od 10.000,00 do 100.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi ili odgovornu osobu u državnom tijelu ili u JLPRS:

UMJESTO ZAKLJUČKA 
Iako smo u prošlom napisu o prikazu Konačnog prijedloga Zakona o JN istakli određene primjedbe glede promjena u odnosu na plan javne nabave iz važećeg Zakona smatramo da nas kao autore LC programa Sustava javne nabave i vas kao korisnike LC programa to ne treba zabrinjavati jer je novim Zakonom o JN propisan minimalan sadržaj koji plan nabave treba sadržavati.

Svjesni značaja Zakona i neophodnosti realnog i dinamičkog višegodišnjeg transparentnog proračunskog planiranja ali i izvršavanja rashoda - tj nabave roba radova i usluga, odredbe članka 20. novog Zakona o JN nas ne sprečavaju da povezujemo plan JN s pozicijom financijskog plana odnosno proračuna JLPRS kako bismo utvrdili ne samo visinu sredstava već i realnost, opravdanost, dinamiku nabave u kontekstu pada ili usporenog pritjecanja javnih prihoda.

Maja Lukeš-Petrović,dipl.iur.i dipl.politolog
[1] Al. 188, Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2012. osim odredaba članka 10. stavka 3., članka 67. stavka 8., članka 68. stavka 8., članka 91. stavka 6., članka 114., članka 115. stavka 6., članka 123. stavka 7., članka 136., članka 137., članka 180. stavka 2. i članka 181. stavka 1. ovoga Zakona koje stupaju na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
[2] Prestaju važiti Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 110/07. i 125/08.),– Uredba o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 83/09.);Uredba o objavama i evidenciji javne nabave (»Narodne novine«, br. 13/08., 77/08., 04/09. i 52/10.);Uredba o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (»Narodne novine«, br. 13/08.);Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (»Narodne novine«, br. 13/08. i 4/09.);Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (»Narodne novine«, br. 43/09.);Uredba o provođenju nadzora nad provedbom Zakona o javnoj nabavi kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti (»Narodne novine«, br. 97/09.);Uredba o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 14/08. i 4/09.);Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (»Narodne novine«, br. 14/10.);Pravilnik o javnoj nabavi za potrebe diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu (»Narodne novine«, br. 52/10.); članak 16. stavak 3. točke a) i b), članak 16. stavak 5. i Dio V. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, br. 125/08.); naslov iznad članka 15. i članak 15. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (»Narodne novine«, br. 21/10.).
 
[3] Javni naručitelj izrađuje i donosi plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu koji  minimalno mora sadržavati podatke o:
1.     nazivu predmeta nabave,
2.      procijenjenoj vrijednosti nabave,
3.      planiranim sredstvima i
4.     oznaci pozicije financijskog plana, odnosno proračuna na kojoj su sredstva planirana.
 
Uz navedeni plan nabave bitni uvjet je i da su planirana sredstva za nabavu u proračunu odnosno financijskom planu javnog naručitelja. U tom smislu propisano je da javni naručitelj smije započeti postupak javne nabave onda kada su planirana sredstva za nabavu.
Međutim kao što je poznato propisane su i iznimke od pravila a koje se odnose da javni naručitelj smije započeti postupak javne nabave i ako nisu planirana sredstva za nabavu, u cijelosti ili djelomično (kada se kroz postupak javne nabave nabavljaju i financijska sredstva za izvršenje ugovora o javnoj nabavi; kada je nakon početka postupka javne nabave, a prije sklapanja ugovora o javnoj nabavi koji zahtijeva plaćanje u sljedećim godinama potrebno pribaviti posebnu suglasnost mjerodavnog tijela sukladno postupku iz propisa kojim se uređuje proračun; kada postupak javne nabave završava sklapanjem okvirnog sporazuma kojim se ne stvara ugovorna obveza i kada postupak javne nabave završava uspostavljanjem dinamičkog sustava nabave).
 
[4] Okvirni sporazum Članak 38. (6) Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata smije se sklopiti na razdoblje do četiri godine, a okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom smije se sklopiti na razdoblje do dvije godine osim u slučaju kada je javni naručitelj predvidio sklapanje okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata na razdoblje duže od dvije godine, a dobije samo jednu valjanu ponudu. Okvirni sporazum se iznimno može sklopiti na duže razdoblje ako postoje opravdani razlozi vezani uz predmet nabave okvirnog sporazuma koje javni naručitelj mora obrazložiti u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje.
Postupak sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma Članak 39.(8) Ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma sklapa se u pisanom obliku, a isti učinak može imati i narudžbenica, nalog, zaključnica, zahtjevnica i sol. ako sadrži sve bitne sastojke ugovora.
 
[5] Postupak javne nabave prema važećem Zakonu o javnoj nabavi (čl.13.) započinje donošenjem odluke o početku postupka javne nabave koja sadrži obvezne podatke i to o :javnom  naručitelju,predmetu nabave,procijenjenoj vrijednosti nabave,izvoru planiranih sredstava, zakonskoj osnovi za provođenje postupka javne nabave ili za sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona,odabranom postupku javne nabave,ovlaštenim predstavnicima javnog naručitelja u postupku javne nabave i odgovornoj osobi javnog naručitelja (ime i prezime). Treba naglasiti da prema stavku 6. članka 13. Zakona Odluku o početku postupka javne nabave potpisuje odgovorna osoba javnog naručitelja
 


Isprintajte stranicu