Izmjene u načinu izdavanja računa i računi u elektroničkom obliku

Izmjenjen je čl. 104., st. 1. i 2. Pravilnika o PDV-u (NN 149/09)  prema kojem porezni obveznik za isporučena dobra i obavljene usluge mora ispostaviti račun kupcu na papiru, sada je dodano da račun može biti ispostavljen i u elektroničkom obliku.
 
Također, poduzetnik ne treba ispostaviti račun pod uvjetom da se taj račun odnosi isključivo na isporuke koje su prema odredbama članka 11.a, st. 1., t. b) do g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost oslobođene plaćanja poreza, osim na zahtjev primatelja isporuke.
 
U  Pravilnik je dodan novi Članak 104.a koji detaljnije opisuje način ispostavljanju računa u elektroničkom obliku, te prema kojim metodama se mogu ispostavljati takvi računi. Primatelj treba obavezno dati suglasnost da želi primati račune u elektronskom obliku i to prije ispostavljanja prvog takvog računa.

Račun u elektroničkom obliku je dokument koji je ispostavljen kao elektronička isprava u skladu sa Zakonom o elektroničkoj ispravi (NN 150/05.), potpisan elektroničkim potpisom u skladu sa Zakonom o elektroničkom potpisu (NN. 10/02. i 80/08.)
 
Ispravak računa/ispravak poreza (izmjene čl.108 pravilnika)

Izdavatelj računa može ispraviti pogrešno iskazani porez u računu o isporučenim dobrima i obavljenim uslugama ako primatelj po tom računu još nije iskoristio pravo na odbitak pretporeza. Izdavatelj računa je obvezan primatelja računa obavijestiti o ispravku računa ovisno o tome je li račun izdan u elektroničkom obliku ili na papiru.
 
Izdavatelju računa u elektroničkom obliku treba biti dostavljena obavijest o storniranju toga računa u elektroničkom obliku temeljem koje će izdavatelj ispravak poreza proknjižiti u svom knjigovodstvu, a izdavatelju računa na papiru treba biti vraćen izvornik računa u kojemu je porez bio pogrešno iskazan, a on ga treba pohraniti u svoju dokumentaciju i ispravak poreza proknjižiti u svome knjigovodstvu
 
Pravo izbora na oporezivanje kod usluga davanja zajmova.

Dopunom Članka  83. st. 2. propisano je da se pravo na izbor za oporezivanje odnosi na porezne obveznike koji povremeno odobravaju kredite povezane s obavljanjem isporuka dobara i usluga. U Pravilniku o PDV-u (NN 149/09) bilo je propisano da se to pravo odnosi na porezne obveznike koji obavljaju povremeno financijske transakcije.
 
Porezni obveznik ima pravo izbora za oporezivanje kad za isporučena dobra ili obavljene usluge odobrava kredite iz svojih financijskih sredstava, a naknadu za usluge kreditiranja iskazuje odvojeno od vrijednosti dobara i usluga koje isporučuje.
 
Ispravak i podjela pretporeza sa osnove dugotrajne imovine

Ispravak i podjela pretporeza ne provodi se ako pretporez koji bi se trebao ispraviti po dobru dugotrajne imovine ne prelazi vrijednost od 2.000,00 kn kako je određeno čl. 145. Pravilnika o PDV-u. Izmjenama je dodana odredba kojom se propisuje da se ne provodi ispravak pretporeza za jednu petinu ili jednu desetinu razlike pretporeza koja je nastala zbog promjene postotka prava na odbitak pretporeza utvrđenog za gospodarska dobra koja se koriste za obavljanje oporezivih isporuka u odnosu na početnu godinu korištenja, ako razlika pretporeza ne prelazi 500,00 kn.
 
Dopunjen je čl.71 st.3, a radi se o oslobođenju od plaćanja PDV-a  za isporuku obroka u vezi s predškolskim i osnovnoškolskim obrazovanjem koje tim korisnicima, odnosno predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama obavljaju ustanove ili organizacije iz članka 11., st. 1., t. g), h) i i) Zakona. Odredba se odnosi na isporučitelje socijalne i obrazovne ustanove koje isporučuju obroke izravno ili putem druge takve ustanove ili organizacije. Uvjet za oslobođenje je da naknada nije veća od ukupnih troškova za obavljenu isporuku.