Financijska analiza poslovanja proračuna općina iz financijskih izvještaja za 2016. i 2017.godinu


Objavljeno 14.09.2018.

Ministarstvo financija svake godine objavljuje podatke iz dostavljenih godišnjih financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u tekstu dalje JLPRS)[1] izrađene sukladno pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima. Na našim web stranicama već treću godinu analiziramo kretanje osnovnih pokazatelja – prihoda i rashoda, primitaka i izdataka po razinama ustroja JLPRS iz PR-RAS obrazaca (razina 22), nastojeći korisnicima LC programa pokazati poslovanje proračuna zbrojno na razini JLPRS prema vrstama i razinama zakonom i Ustavom definiranog ustroja. Pri tomu podsjećamo čitatelje da su izvještaji rezultat ne samo primjene Zakona o proračunu, Zakona o financiranju JLPRS. Ovdje nećemo ponavljati složenost raspodjele poreza na dohodak po skupinama jedinica lokalne samouprave propisane u Zakonu o financiranju JLPRS koji se primjenjivao do kraja 2017. (NN 115/16) glede broja JLS sa posebnim statusom unutar sustava izdvajanja sredstava za decentralizirane funkcije te posebnih kompenzacijskih pomoći propisanih godišnjim zakonima o izvršavanju državnog proračuna (u tekstu dalje ZIDPRH) već ćemo se referirati samo na dodatne kompenzacijske pomoći iz članka 52. citiranoga Zakona za 2017. (NN 119/16 )[2] uvedene za jedinice koje zbog primjene novog Zakona o porezu na dohodak (od 1.1. 2017.) nisu ostvarile razinu poreza na dohodak iz 2016. Ovo je četvrti prilog gdje se analiziraju financijski pokazatelji proračuna općina (428) zbrojno za 2016.i 2017. u odnosu prema osnovnim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka proračuna općina gradova i županija (576 JLPRS) zbrojno.
 
1. Globalna analiza kretanja kvantitativnih pokazatelja iz tabličnog prikaza financijskih izvještaja[3] svih 428 općina zbrojno pokazuje da su ukupni prihodi i primici općinskih proračuna 2017. ostvareni sa 4,2 milijarde. kn. što je međugodišnji rast od 2,8%, u odnosu na 2016. dok su na razini JLPRS zbrojno prihodi i primici ostvareni su sa 24,9 mlrd. kn. s rastom od 2,4 % gotovo istim kao i kod općina. Ukupni rashodi i izdaci u 2017. kod općina izvršeni su u iznosu kao i ukupni prihodi ali su porasli za 5,4%, dok su kod JLPRS izvršeni sa 25mlrd.kn ,uz rast od 4,3%. Proizlaze da su tendencije na obje razine gotovo iste. Kad se iz analize isključe primici i izdaci, ukupni prihodi općina u 2017. ostvareni su sa 4 mlrd.kn. (rast 3,2%), a na razini JLPRS sa 23,8 mlrd.kn.(rast 2,9%). Istovremeno ukupni rashodi općina u 2017.izvršeni su u iznosu od 4,0 mlrd.kn.( rast 7,8%) ,dok su na razini JLPRS izvršeni sa 24 mlrd.kn.( rast 4,3%).
 
2.Prihodi poslovanja na razini općinskih proračuna za 428 općina zbrojno u 2017. ostvareni su u iznosu od 3,8 mlrd.kn. (rast 2,3%)dok im udio u ukupnim prihodima iznosi 95,6% (pad 0,8%) u odnosu na 2016. Kod proračuna JLPRS udio navedenih prihoda iznosi 96,8% (pad 0,7%) a ostvarenje iznosi 23,1 mlrd.kn. ( rast 2,2%). Analiza pokazuje da je u 2017. zabilježeno i dalje pad udjela i smanjenje iznosa ostvarenja prihoda od poreza na razini općina i to: prihoda od poreza na 34,8% (pad 2,3%), poreza i prireza na dohodak na 25,7% (pad 2,9%); prihodi od poreza ostvareni sa 1,4 mlrd.kn. manji su za 47,9 mil. kn (pad 3,3%); prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni sa 1 mlrd.kn manji su za 82,4 mil.kn (pad 7,4%) u odnosu na 2016. Prihodi od poreza na razini JLPRS u 2017. ostvareni sa 11,5 mlrd. kn. manji su za 508,6 mil. kn. u odnosu na 2016., prihodi od poreza na dohodak ostvareni sa 10 mlrd.kn. manji su za 622,7 mil.kn. (pad 5,9%). Na kretanje prihoda poslovanja utjecala je ne samo već spomenuta porezna reforma uvedena novim Zakonom o porezu na dohodak koji se primjenjuje od 1.siječnja 2017. već i odredbe članaka 39. i 40. i 52. ZIDPRH za 2017. koje reguliraju različite oblike tzv. kompenzacijskih pomoći i dodatne kompenzacijske mjere. Zbog kompenzacije učinka porezne reforme u 2017. došlo je do strukturnog i nominalnog povećanja prihoda od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) kod općina zbrojno i na razini JLPRS zbrojno u njihovim ukupnim prihodima. Kod općina udio u 2017. iznosi 29,5% (rast 3,7%), dok je na razini JLPRS udio iznosi 22,7% (rast3,5%). Nominalno promatrano na razini općina navedeni prihodi ostvareni sa 1,2 mlrd.kn.( rast 18,1%), dok su na razini JLPRS ostvareni sa 5,4 mlrd. kn.(rast 21,6%).Na ime posebnih pomoći općinama, gradovima i županijama utvrđenih u ZIDPRH u 2017.,jedinicama čiji su prihodi od poreza na dohodak ostvareni ispod razine 2016. doznačeno je iz državnog proračuna 706,1 mil. kn. U tom iznosu županijskim proračunima (20) doznačeno je 83,7 mil. kn., gradskim proračunima od 127 gradova za 125 grada doznačeno je 283,4 mil. kn.(2 grada nisu dobili pomoć), a Gradu Zagrebu doznačeno je 224,5 mil.kn. Od 428 općina za 407doznačeno je 114,8 mil.kn., dok 21 općina nije dobila pomoć.  Daljnja analiza pokazuje da su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada u 2017. na razini općina ostvareni u iznosu od 852 mil.kn. (međugodišnji rast od svega 0,8%) u čemu se 665 mil.kn. odnosi na komunalne doprinose i naknade (rast 2,4%) dok su na razini JLPRS zbrojno navedeni prihodi ostvareni u iznosu od 4,0 mlrd. kn. (rast 1,6%), u čemu se na prihode od doprinosa i naknada odnosi 3,3 mlrd.kn. (rast 2,9%) od čega na prihode od komunalne naknade otpada 2,3 mlrd.kn. (rast 3,6%).
Smatramo da je navedeno rezultat aktivnosti i ažuriranja sustava evidencije, praćenja i naplate prihoda vezanih uz Zakon o lokalnim porezima koji se trebao početi primjenjivati od početka 2018.
 
3. Rashodi poslovanja općinskih proračuna zbrojno u 2017.izvršeni su u iznosu od 2,9 mlrd.kn. što je povećanje za 204,1 mil. kn.( rast 7,5%) u odnosu na 2016.godini. Rashodi poslovanja u 2017. izvršeni su za 932,8 mil.kn ispod razine prihoda poslovanja proračuna (ostvarenih u visini od 3,9 mlrd.kn). Udio navedenih rashoda u ukupnim prihodima općinskih proračuna iznosi 72,5%, dok je kod JLPRS zbrojno veći i iznosi 85,5%. Navedeni rashodi na razini proračuna JLPRS zbrojno izvršeni su u visini od 20,5 mlrd.kn. (rast 5,3%). Analiza općinskih proračuna pokazuje da strukturno promatrano materijalni rashodi (32) čine 33% ukupnih rashoda, s izvršenjem 1,3 mlrd.kn. (rast 9,7%), zatim slijede rashodi za usluge s udjelom (22%) i izvršenjem od 893 mil.kn. (rast 10,6%) te ostali rashodi (38) s udjelom 13,1% i izvršenjem od 527,2 mil.kn.(rast 11,8%) .[4]Na razini JLPRS zbrojno najveći udio u rashodima imaju pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) s udjelom 27,8% i izvršenjem od 6,7 mlrd.kn. (rast 7,6%), dok je za prijenos proračunskim korisnicima izvršeno 6 mlrd.kn (rast 7,3%), slijede materijalni rashodi čiji udio iznosi 25,3% a izvršenje 6 mlrd.kn. Obračunati a nenaplaćeni prihodi poslovanja (96) imaju značajno mjesto kod općinskih proračuna i proračuna JLPRS zbrojno: kod općina udio im je 25,1% a iznose 1 mlrd. kn.(rast 7,7%); kod proračuna JLPRS udio je 21,2% , a iznose 5 mlrd.kn. (rast 9,2% %. Rashodi za zaposlene u ukupnim rashodima općinskih proračuna u 2017. imaju udio 11,1% (pad 0,9%) s izvršenjem 446,4 mil.kn. tj. na razini 2016. Na razini proračuna JLPRS zbrojno, udio tih rashoda je također smanjen te iznosi 9,1%, a izvršenje je 2,2 mlrd.kn.( rast 1,9%).
 
4. Kod prihoda od prodaje nefinancijske imovine općinskih proračuna zabilježeno je povećanje udjela u ukupnim prihodima u 2017. na 4,4%. i ostvarenje u iznosu od 175,5 mil. kn. (rast 27,6%) u čemu je od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareno 147,5 mil.kn. (rast 28,4%), dok su prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu od 28,1 mil.kn (rast 23,5%). Što se tiče proračuna na razini JLPRS zbrojno i ovdje je zabilježeno povećanje udjela prihoda od prodaje nefinancijske imovine na 3,2% s ostvarenjem 761,2 mil.kn. (rast 32,8%), u čemu prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine iznose 495,7 mil.kn. (rast 33,9%), a prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 265,5 mil.kn. (rast 30,8%) u odnosu na 2016.
 
5. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine općinskih proračuna u 2017.izvršeni su. u iznosu od 1,1 mlrd.kn. (rast 8,6%). Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su sa 899,6 mil.kn. (rast 4,6%), a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su sa 134 mil.kn (rast 44,1%). U odnosu na općinske proračune tendencija izvršavanja navedenih rashoda na razini proračuna JLPRS zbrojno u 2017. pokazuje da: udio rashoda iznosi 14,5% (pad 0,8%), a izvršenje rashoda iznosi 3,5 mlrd.kn. ima pad 1%, te je tako ispod razine 2016. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su sa 2,6 mlrd.kn. (pad 2,6%), a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su sa 629,9 mil.kn (rast 11,3%).
Navedeno svjedoči o promjeni računskog plana i investicijske aktivnosti na zbrojnoj razini.
 
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja općinskih proračuna u 2017. strukturno i nominalno su nešto niži u odnosu na 2016. U 2017. ostvareni su u iznosu od 137,1 mil.kn. što je međugodišnji pad od 9%. U tomu su primici od zaduživanja ostvareni sa 109,5 mil.kn. (rast 9,3%), a od primljenih otplata (povrata) glavnice danih zajmova ostvareno je 27,5 mil.kn (pad18,2%). Na razini proračuna JLPRS prisutna je ista tendencija za navedene prihode zbrojno: primici su ostvareni u iznosu od 1,1 mlrd.kn. (pad 9,5%). U navedenom iznosu primici od zaduživanja ostvareni su sa 896,1 mil.kn. (pad 6,6%), a od primljenih otplata (povrata) glavnice danih zajmova ostvareno je 128 mil.kn. (pad14,2%).
 
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova općinskih proračuna u 2017. izvršeni su iznosu od 138,5mil. kn. što je pad 38,5% u odnosu na 2016. U navedenom iznosu izdaci za dane zajmove izvršeni su sa 20 mil.kn. i imaju pad 42,3% dok su izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova izvršeni u iznosu od 98,7 mil.kn. i imaju pad 37,6%. Navedeni izdaci zbrojno kod proračuna JLPRS imaju suprotnu tendenciju nego kod općina- imaju međugodišnji rast od 4,1% s izvršenjem1,1 mlrd.kn. U ovom iznosu izdaci za dane zajmove imaju pad 33,7% dok izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova imaju rast 14,6%.

Zaključna analiza: Ostvarivanje prihoda i primitaka te izvršavanje rashoda i izdataka iskazanih u financijskim izvještajima općinskih proračuna za 2017. u odnosu na 2016. za 428 općina zbrojno, daje samo globalnu sliku međugodišnjih promjena u osnovnim elementima iz ekonomske klasifikacije njihovih proračuna (razina 22). Ostvarivanje ukupnih prihoda s međugodišnjim rastom od 3,2%, pad prihoda poslovanja za 3,3% ispod razine 2016., međugodišnje strukturne promjene udjela prihoda i rashoda (smanjenje poreznih prihoda ,a napose poreza na dohodak), te povećanje udjela pomoći (63) odraz su zakonske regulative, neravnomjernog fiskalnog kapaciteta općina, gospodarske situacije i mjera ekonomske politike na razini države. Globalna usklađenost ukupnih prihoda i rashoda općinskih proračuna u 2017.,struktura rashoda poslovanja (zadržavanje rasta rashoda za zaposlene na razini 2016.), međugodišnji rast prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 27,6%, pad primitaka od financijske imovine za 9% i pad izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova za 36% ukazuju na financijsku situaciju i politiku općina zbrojno. 

Priredila Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur. i dipl.polit. 
 
[2] pomoći iz državnog proračuna za JLPRS kojima se za 2017. isplaćivala pomoć u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarivali tijekom 2016. i prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarivali tijekom 2017.
[3] Izvedeno iz obrazaca PR-RAS JLPRS za 2017.,koje su JLPRS dostavile FINA-i koja je provela obradu i kontrolu za MF
[4] Najveći nominalni međugodišnji rast rashoda poslovanja općinskih proračuna imaju ostali rashodi za zaposlene (20,7%) ,zatim ostali rashodi (11,8%), rashodi za usluge (10,6%) i materijalni rashodi (9,7%).
 


Isprintajte stranicu