Registrirajte se Prijava
Novosti u zakonima

30.06.2014.

Budući da u Hrvatskoj nije postojala pravna regulativa o procjenama nekretnina, Vlada je na svojoj sjednici od 11. lipnja 2014. donijela Uredbu o procjeni vrijednosti nekretnina.
 
 
više...

20.05.2014.

Sukladno Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (dalje u tekstu UFEU) i uredbama institucija Europske unije područje državnih potpora u isključivoj nadležnosti Europske unije, te da je djelokrug poslovanja institucija država članica pa tako i Republike Hrvatske u ovom području znatno ograničen.
 
više...

08.04.2014.

Hrvatski sabor donio je 21.03.2014. novi Zakon o savjetima mladih koji je nakon šestogodišnjeg postojanja zamijenio istoimeni Zakon iz 2007. godine.

 

više...
26.03.2014.
Ponovno je došlo vrijeme za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u tekstu dalje Izjava) čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u tekstu dalje JLPRS) za prošlu, 2013. proračunsku godinu i drugih Zakonom o fiskalnoj odgovornosti propisanih priloga. Rok za dostavu Izjave za 2013. i prateće dokumentacije Ministarstvu financija je 31. ožujka 2014.
 
više...

25.03.2014.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu sastavlja se prema izmijenjenim odredbama Zakona o proračunu iz 2012 i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna donesenom početkom 2013 godine.
 
 
više...

03.02.2014.

Ministarstvo financija krajem siječnja 2014. donijelo je Okružnicu o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.

 

više...

28.01.2014.

 

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 16. siječnja 2014. godine donijela je godišnje planske akte za financiranje decentraliziranih funkcija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

više...

15.01.2014.

Novi Zakon o socijalnoj skrbi (u tekstu dalje NZSS) donesen je krajem 2013. godinea stupio je na snagu 1. siječnja 2014. godine. NZSS zamijenio je istoimeni Zakon iz 2012. U nastavku iznosimo samo neke od njegovih novina koje bi trebale osigurati provedbu reformskih mjera, a koje utječu i na općine, gradove i županije.
 
 
više...

31.12.2013.

 
Hrvatski sabor je na 10. sjednici, 15. studenoga 2013., prihvatio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti, a Vladi RH je uputio primjedbe, prijedloge i mišljenja iznesene u raspravi tijekom prvog čitanja, radi pripreme Konačnog prijedloga Zakona.
 
više...

02.12.2013.

Vlada RH uputila je 14.11.2013. godine Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak s Konačnim prijedlogom zakona (u tekstu dalje Prijedlog zakona).Hitni postupak je usvojen ali zasad nije provedena rasprava.
 
 
više...
28.11.2013.
 
Vlada RH uputila je 14.11.2013. godine, Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje po hitnom postupku izmjene tri  zakonska prijedloga koji reguliraju pitanje područja posebne državne skrbi, brdsko-planinskih područja i obnove i razvoja Grada radi njihova usklađivanja sa propisima o regionalnom razvoju i mjerama štednje.
 

 

više...

25.11.2013.

Vlada Republike Hrvatske je 14. studenoga 2013. godine dostavila Hrvatskom saboru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona kojim se mijenja postojeći Zakon o porezu na dobit uz prijedlog da se donese po hitnom postupku.
 
 
više...

25.10.2013.

Vlada RH je na sjednici od 24. listopada 2013.usvojila već dugo najavljivani Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti s Konačnim prijedlogom zakona i uputila ga u Sabor na donošenje po hitnom postupku.

 

više...

25.10.2013.

Vlada RH je na sjednici od 24. listopada 2013.usvojila već dugo najavljivanu izmjenu Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.
 
više...

23.10.2013.

U skladu sa Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima koji se odnose na planiranje i izvršavanje proračuna na temelju parametara iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. – 2016. (Smjernice) koje je Vlada RH donijela 26.09. o.g., ministar financija donio je Upute za izradu prijedloga Državnog proračuna za razdoblje 2014.-2016.  (u tekstu dalje Upute za DP) koje su objavljene 4.10 o.g. na internetskoj stranici Ministarstva financija.

 

više...

07.10.2013.

U skladu sa Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima koji se odnose na planiranje i izvršavanje proračuna, a na temelju  parametara iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. – 2016. (Smjernice) koje je Vlada RH donijela 26.09. o.g., ministar financija donio je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne – regionalne samouprave za razdoblje 2014.-2016.

 

više...

01.10.2013.

Na sjednici održanoj 26.rujna 2013. Vlada RH je donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. – 2016. koje su objavljene na njezinim internet stranicama.

 

više...

30.09.2013.

Ministar financija donio je  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama. Navedeni Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama br. 120/2013, a u tijeku su pripreme za izradu Proračuna i projekcija općina, gradova i županija za razdoblje 2014.-2016. godine. 

 

više...

26.09.2013.

U proljeće 2013. na sjednici Vlade RH  i na sjednicama Odbora za financije i državni proračun u Hrvatskom  saboru raspravljano  Izvješće  o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je izradio Državni ured za reviziju (u tekstu dalje DUR). U nastavku dajemo samo osnovne naznake iz Izvješća DUR-a.

 

više...

18.09.2013.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (u tekstu dalje ZOGO) Hrvatski sabor donio je krajem lipnja, objavljen je u Narodnim novinama  br 94/ 2013., a primjenjuje se od  22. srpnja 2013. 

 

više...

20.08.2013.

Krajem lipnja 2013. Hrvatski sabor donio je novi  Zakon o zaštiti okoliša koji je usklađen sa zakonodavstvom EU. To je  jedan od važnijih organskih zakona koji je od izuzetnog  interesa - za državu i jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, za širu javnost  (fizičke i pravne osobe i njihove asocijacije te subjekte onečišćivače) jer utječe na današnji i budući održivi razvitak svih razina društva. 

 

više...

17.07.2013.

Ulaskom naše zemlje u Europsku uniju tj. od 01.07.2013. stupio je na snagu novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost (u tekstu dalje Zakon) i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (u tekstu dalje Pravilnik) koji reguliraju  temeljne institute sustava PDV-a.


 
više...

08.07.2013.

Na saborskom zasjedanju u lipnju 2013. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (u tekstu dalje ZIDZJN) kojim je dosadašnji Zakon o javnoj nabavi (u tekstu dalje ZJN) usklađen  sa zakonodavstvom EU i novim zakonima (Kazneni zakon i Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji) koji imaju utjecaj na njegove odredbe.

 

više...

13.05.2013.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama regulira vrlo značajno područje cestovne infrastrukture. Zakon stupa na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama.

 

više...

25.04.2013.
Na temelju Zakona o lokalnim izborima i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Vlada RH je na svojoj sjednici od 11. travnja 2013. donijela tri odluke, kojima je raspisala lokalne izbore za 19.05. ove godine.

 

više...

19.04.2013.

Vlada RH je krajem ožujka 2013. u Sabor uputila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona koji je na dnevnom redu sjednica za raspravu i donošenje po hitnom postupku u travnju, a stupanje na snagu predloženo je za 1. svibnja o.g. 

 

više...

12.04.2013.

U okviru prijedloga zakona koji je Vlada RH uputila u Sabor na donošenje, a međusobno su i povezani ne samo zbog područja i tematike koji se njima reguliraju već i zbog razloga za primjenu hitnog postupka nalaze se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o  obnovi, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi i ovaj Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica. 

 

više...

08.04.2013.

Vlada RH uputila je Hrvatskom saboru Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obnovi, s Konačnim prijedlogom zakona na razmatranje i usvajanje po hitnom postupku u travnju 2013. Predlaže se da zakon stupi na snagu 1. svibnja 2013. godine.

  

više...

05.04.2013.

Vlada Republike Hrvatske uputila je Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje Prijedlog zakona o vodi za ljudsku potrošnju, s Konačnim prijedlogom zakona uz primjenu za hitni postupak, a tekst je planiran za raspravu i donošenje u travnju o.g. uz očekivanu primjenu ulaskom zemlje u Europsku uniju. 

  

više...

01.03.2013.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela je planske akte za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu u kojima utvrđuje bilančna prava, koje bi općine, gradovi i županije trebale planirati u svojim proračunima za 2013.

  

više...

22.11.2012.

Vlada RH na svojoj sjednici od 19. 11. 2012. usvojila je PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRORAČUNU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA i uputila ga u saborsku proceduru na razmatranje i donošenje uz primjenu hitnog postupka. 

više...

 11.7.2012.

Prošlo je nekoliko mjeseci od kada su općinski načelnici, gradonačelnici i župani podnijeli izjavu o fiskalnoj odgovornosti.  
više...

12.6.2012.

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/2008) izvršno tijelo države, županija, Grada Zagreba, gradova i općina ima obvezu podnijeti svojem nadležnom predstavničkom tijelu na raspravu i usvajanjePrijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

 

više...

10.5.2012.

Vlada je krajem 2012. donijela uredbu i odluke o minimalnim financijskim standardima kojima je propisala razinu decentraliziranih funkcija županija, gradova i općina za prvo tromjesečje 2012. godine („Narodne novine“ broj 149/2011), jer nije bio donesen državni proračun za 2012. godinu.

 

više...

 10.04.2012.

U ožujku 2012.godine Hrvatski sabor donio je novi Zakon o socijalnoj skrbi[1] koji je zamijenio dosadašnji Zakon o socijalnoj skrbi[2] koji se primjenjivao samo od polovine 2011.godine.
 
više...

21.2.2012.

 
Vlada RH je na svojoj sjednici od 16. veljače 2012. donijela svoje mjere za smanjenje neporeznih davanja i to  UREDBU O IZMJENI UREDBE O VISINI VODNOG DOPRINOSA te ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REGULACIJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI.
 
više...

18.2.2012.

Vlada RH na svojoj sjednici od 13.02. o.g. usvojila je Prijedlog Državnog proračuna RH za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu te Prijedlog Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2012. godinu te i uputila ih u Hrvatski sabor na razmatranje i usvajanje. 

više...

17.2.2012.

Vlada RH je na svojoj sjednici održanoj 16.veljače 2012. usvojila PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA i uputila ga u saborsku proceduru na razmatranje i usvajanje uz primjenu hitnog postupka.

više...

13.02.2012.

Vlada RH na svojoj 7. sjednici održanoj 9. veljače 2012. usvojila je više zakonskih prijedloga i uputila ih Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje, u nastavku možete pročitati neke od zakonskih prijedloga.
 
više...

30.11.2011.

Donosimo vam prikaz novog pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru koji je pripremila gđa Maja Lukeš-Petrović.

 

više...

14.09.2011.

U nastavku članka pročitajte koje su najvažnije stavke izmjena i dopuna Pravilnika o PDV-u.

više...

09.09.2011.

Ministarstvo financija  je 7. rujna 2011. dostavilo općinama, gradovima i županijama obvezne Upute za izradu proračunajedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2012. - 2014.

U nastavku pročitajte pregled najbitnijih stavku Uputa.

više...

01.09.2011.

Hrvatski sabor donio je novi Zakon o cestama koji je objavljen u „Narodnim novinama, “ br. 84 /11, a  stupio je na snagu 28. srpnja 2011. Donosimo vam prikaz Zakona koji je pripremila gđa Maja Lukeš-Petrović.

 

više...

12.08.2011.

Hrvatski je sabor po hitnom postupku donio novi Zakon o javnoj nabavi koji će se početi primjenjivati s početkom sljedeće godine i značajno se razlikuje od aktualnog Zakona.

više...

01.08.2011.

Na sjednici održanoj 27. srpnja 2011. Vlada RH donijela je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2012. – 2014. godine. Pročitajte njihov skraćeni prikaz koji je pripremila gđa Maja Lukeš Petrović.

.

više...

08.07.2011.

Dana 07.07.2011. Vlada je na Sabor uputila prijedlog Zakona o javnoj nabavi, da se zakonski prijedlog raspravi i prihvati po hitnom postupku. U nastavku donosimo ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se uređuju zakonom, te posljedice koje će donošenjem zakona proisteći.

više...

25.05.2011.

Ministarstvo financija RH uputilo je ministarstvima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave prijedlog uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Relevantne dokumente možete preuzeti ovdje:

13.04.2011.

S obzirom da 01. svibnja 2011. na snagu stupa novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine, donosimo vam prikaz najvažnijih stavki koji je pripremila naša stalna suradnica gđa Maja Lukeš-Petrović. Prikaz preuzmite OVDJE.

 

18.01.2010.

Na Portalu javne nabave objavljen je tekst o prijedlogu za donošenje potpuno novog Zakona o javnoj nabavi umjesto dopuna i izmjena postojećeg. Tekst pročitajte u nastavku članka.

više...

23.11.2010.

 

19.11.2010. Vlada je Saboru uputila na donošenje po hitnom postupku Prijedlog zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se utvrđuju pravila za ograničavanje državne potrošnje, jačanje odgovornosti za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jačanje sustava kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti.
više...

15.10.2010.

Ministar financija Republike Hrvatske donio je UPUTE ZA IZRADU  PRIJEDLOGA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2011. - 2013. godinu

Upute su objavljene 13.10.2010. na stranicama Ministarstva financija

http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Upute_za_izradu_Prijedloga_drzavnog_proracuna_RH_za_razdoblje_2011.-2013..pdf


 

više...

12.10.2010.

Na temelju članka 100. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08) ministar financija donio je Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu koji je objavljen u „Narodnim novinama“ , br. 114 /10. godine. Pravilnik s računskim planom ima 135 stranica.

Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu definirane su knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, sadržaj računa Računskog plana i druga područja koja se odnose na proračunsko računovodstvo.

više...

23.09.2010.

Preuzmite iznimno zanimljiv tekst koji je priredila gđa Maja Lukeš-Petrović.

PREPORUKE I PRIJEDLOZI U SVEZI AKTIVNOSTI OKO USKLAĐIVANJA PRORAČUNA ZA 2010. I IZRADE PRORAČUNSKIH AKATA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE 2011.-2013. GODINE


25.08.2010.

Vlada RH na sjednici od 24. kolovoza 2010. usvojila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu kao provedbeni zakon uz  izmjene i dopune Državnog proračuna RH za 2010. i financijskih planova izvanproračunskih fondova i uputila ga zajedno s navedenim planskim dokumentima  u Hrvatski sabor na razmatranje i usvajanje po hitnom postupku.

više...

30.07.2010.

 

Na sjednici Vlade RH od 23. srpnja 2010. usvojen je Prijedlog zakona o upravljanju državnom imovinom (dalje u tekstu Prijedlog zakona) koji je upućen u saborski postupak. Prijedlog zakona u funkciji je provedbe mjera predviđenih Programom gospodarskog oporavka i usvojenog Prijedloga reorganizacije agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima.
 

 

26.07.2010.

U skladu s ostvarivanjem mjera predviđenih Programom gospodarskog oporavka o potrebi reforme javne uprave i Zaključkom o provedbi aktivnosti u vezi s reformom državne uprave koju je provelo Ministarstvo uprave u suradnji sa svim središnjim tijelima državne uprave Vlada Republike Hrvatske je na sjednici od 23. srpnja 2010. donijela Prijedlog reorganizacije agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima.

OSTATAK TEKSTA KOJI JE PRIPREMILA GĐA MAJA LUKEŠ-PETROVIĆ MOOŽETE PREUZETI OVDJE.

21.07.2010.

Vlada Republike Hrvatske je 15. srpnja 2010. donijela:

ODLUKU O RASVRSTAVANJU JEDINICA LOKALNE I 
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE PREMA 
STUPNJU RAZVIJENOSTI

Redoslijed JLP(R) prema razvijenosti možete pronaći na web stranicama NARODNIH NOVINA.

Također donosimo PRIKAZ ODLUKE I POVEZANIH ZAKONA koji je pripremila gđa Maja Lukeš Petrović.

08.07.2010.

Hrvatski sabor usvojio je po hitnom postupku Zakon o izmjeni Zakona o šumama (Narodne novine, br. 140/2005, 8220/2006 i 129/2008) koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 80/2010 , a  stupa na snagu 1. srpnja 2010.godine.

više...

01.07.2010.

Od 1. srpnja 2010. primjenjuje se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak a objavljen je u Narodnim novinama br. 80/2010 kojim se uz pozitivne efekte očekuje i smanjenje najznačajnijeg prihoda proračuna općina, gradova i županija.

više...

10.06.2010.

Vlada RH je je na sjednici 20.05.2010. donijela UREDBU OD KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI. Uredba još nije objavljena u NN, ali donosimo vam skraćeni prikaz teksta kako bi se nadležna tijela JLPRS mogla upoznati i pristupiti izradi akata vezanih uz Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

više...

Vlada RH usvojila je Prijedlog godišnjeg izvještaj o izvršenju Državnog proračuna RH za 2009. godinu i o izvršenju financijskih planova izvanproračunskih korisnika i uputila ih u saborsku proceduru na zasjedanje koje je započelo 19. svibnja o.g.. Navedeni prijedlog akta važan je za JLPRS koje također imaju zakonsku obvezu donijeti svoje godišnje izvještaje o izvršenju proračuna sukladno Zakonu o proračunu.

više...

Hrvatski sabor donio je novi Zakon o upravnim sporovima( u tekstu dalje NZUS). Zakon je objavljen u Narodnim novinama br. 20. od 12. veljače 2010. koji će stupiti će na snagu i početi primjenjivati za dvije godine tj. 1. siječnja 2012. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravnim sporovima

više...

08.02.2010.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici od 5.veljače 2010. donijela podzakonske akte kojima su utvrđeni godišnji minimalnim standardima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi te vatrogastva i način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu koje stupaju na snagu danom objave u Narodnim novinama.

više...

25.01.2010.

Nakon višegodišnjih priprema i dogovora na državnoj razini i aktivnosti u partnerskim tijelima te suradnje s ekspertima EU, Hrvatski sabor je donio Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske koji je objavljen u Narodnim novinama 153/09 od 21. prosinca 2009. a stupio je na snagu 29.12. 2009. godine.

Zakon je vrlo značajan za sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

više...

04.01.2010.

Zadnje dane 2009. godine država kao i općine, gradovi i županije provodi preraspodjele sredstava između korisnika Državnog proračuna u skladu sa Zakonom o proračunu i Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2009. godinu

 

U skladu sa Zakonom o platnom prometu ministar financija također donosi Naredbu o načinu uplaćivanja prihoda prihoda proračuna,obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2010. godini. Navedeni propisi objavljeni su u Narodnim novinama broj 156 od 29.12.2009 i 157 od 30.12. 2009.

 

više...

30.12.2009.

Prije donošenja Naredbe o o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 2010. godinu Ministarstvo financija izradilo je Obavijest o uvođenju OIB-a na nalozima za plaćanje javnih prihoda koja je objavljena na stranicama Vlade RH.

Kako navedena Naredba još nije objavljena u Narodnim novinama to smatramo važnim upoznati korisnike LC programa s promjenama /novinama koje će biti propisane za 2010., a primjenjuju se od 1. siječnja 2010.

28.12.2009.

Gđa Maja Lukeš-Petrović, konzultant za proračun i naša stalna suradnica koja je autorica većine tekstova i novosti iz ove rubrike Zakonskih novosti na našim web stranicama svim našim korisnicima i upućuje jedno pismo blagdanske čestitke i pozitivnih misli te svojih mišljenja o onome što nas čeka u 2010. godini.

više...
24.11.2009
 
Vlada RH uputila je u saborsku proceduru Prijedlog Državnog proračuna RH za 2010. s projekcijom za 2011.i 2012. te  Prijedlog zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2010. godinu koji će biti raspravljani na sjednicama radnih tijela narednih dana. Navedene prijedloge možete naći na stranicama Hrvatskog sabora – akti u proceduri.
više...

Cijenjeni korisnici, donosimo Vam tekst Maje Lukeš-Petrović (dipl. pravnik i dipl.politolog, vanjski konzultant tvrtke Libusoft Cicom d.o.o. i Udruge gradova Hrvatske) u kojem komentira naputke Ministarstva financija i daje smjernice za izradu rebalansa proračuna.

Vjerujemo da će Vam ovo štivo biti vrlo zanimljivo i od pomoći.

više...

DOPUNSKI IZBORI ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOPURAVE I ZA ZAMJENIKE IZVRŠNIH TIIJELA JLP(R)S IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

 

Nakon proljetnih lokalnih izbora za predstavnička tijela općina, gradova i županija i izbora za izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02), Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07 i Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (NN 109/07 i 125/08) i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)bilo je neophodno provesti i dopunske izbore za za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dopunske izbore za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz redova nacionalnih manjina.

 

 

više...

27.09.2009..

Ministarstvo financija RH je jučer objavilo upute ministra financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje 2010. - 2012. Dokument uputa možete preuzeti OVDJE, a također možete posjetiti stranice ministarstva financija za dodatne informacije: www.mfin.hr/hr/lokalni-proracun.

11.08.2009.

Prisustvovali smo na RIF-ovom seminaru na kojem su objašnjeni načini primjene novog Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i ostale primitke, te izmjenu Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Uz to su obrađivani i novi propisi iz zdravstvenog osiguranja, te Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta - NN 94/09.

Donosimo Vam sažetke, odnosno, ključne informacije sa seminara.

više...

04.08.2009.

O B A V I J E S T MINISTRA FINANCIJA   ŽUPANIJAMA GRADOVIMA I OPĆINAMA –  na pozornost župana, gradonačelnika i načelnika

SMJERNICE I UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA JLPRS ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE - dostavit će se u rujnu 2009. godine

više...

03.08.2009.

HRVATSKI SABOR DONIO JE ZAKON O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE I DRUGE PRIMITKE KOJI SE PRIMJENJUJE OD 1. KOLOVOZA DO 31. PROSINCA 2009. GODINE   A MINISTAR FINANCIJA  NAREDBU O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2009. GODINI
više...

27.07.2009.

Donosimo Vam pregled zaključaka sa sjednice Vlade RH od petka, 24. srpnja 2009. i raspored ostalih izvanrednih sjednica koje će se održati narednih dana (27., 28, 29., 30., i 31. srpnja).

više...

27.07.2009.

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvojuje donesen po hitnom postupku, ( u tekstu dalje Zakon) objavljen je u NN 83/09 od 15.07.2009. i stupa na snagu 23. srpnja 2009.godine,osim odredbi koje se odnose na članak 5. stavak 1. do 6. i odredbi članka 63. stavka 2. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2011.godine
 
Predmet zakona
 
Zakonom se uređuju državne potpore poljoprivredi u obliku izravnih plaćanja poljoprivrednim gospodarstvima za razdoblje 2009. -2010. godine i mjere ruralnog razvoja te uvjeti za njihovo ostvarivanje i korisnici potpora.
više...

25.07.2009.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22.  srpnja 2009. donijela Odluku o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2009. godini kojom je općinama i gradovima koji spadaju u područja slabije ekonomske razvijenosti osigurala sredstva za izvršenje programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u iznosu od 4.000,00 kuna za program pojedinog vijeća nacionalne manjine, odnosno u iznosu od 1.500,00 kuna za program pojedinog predstavnika nacionalne manjine.

 

Odluka je stupila na snagu danom donošenja tj. 16. srpnja 2009.a objavljena je u NN br. 88/2009.

više...

21.07.2009.

Područje željezničkog  prometa regulirano je Zakonom o željeznici, Zakonom o sigurnosti u željezničkom prometu a planiranje izgradnje, osuvremenjivanja i održavanja željezničke infrastrukture provodi se Nacionalnim programom željezničke infrastrukture koji donosi Hrvatski sabor za petogodišnje razdoblje (NN 31/2008)

Izmjene i dopune Zakona o željeznici (NN 123/03., 30/04. i 79/07 i 75/09) donesene su radi usklađivanja s direktivama EU, s odredbama Zakona o konesijama, Zakonom o sigurnosti u željezničkom prometu te Zakonom o zabrani tržišnog natjecanja.

 

više...

20.07.2009.

PRIVREMENI ZAKON KOJI JE VAŽEĆI ZA JLPRS

Zakon je privremenog karaktera a primjenjuje se od 18 .lipnja 2009. do 31.prosinca 2010.

Zakon je važan za upravna tijela županija, grada Zagreba i velikih gradova koji su preuzeli decentralizirane  funkcije u području građenja koji postupaju po podnesenim zahtjevima.i za investitore koji grade te stranke u postupku.

Zakon ima za cilj potaknuti ubrzanje tijeka kapitala u području gradnje i domaća i  strana ulaganja vezana uz građenje građevina za koje se prema organskom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji izdaje potvrda glavnog projekta.

Zakon skraćivanjem rokova za postupanje i ubrzava upravne poslove koje navedene JLPRS moraju obavljati i propisuje kratke rokove za postupanje i za pravne osobe s javnim ovlastima koji postupaju te Upravni sud.

Zakon propisuje  nadzor te kaznene odredbe.

 

više...

17.07.2009.

UMJESTO SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU - OSNOVANO JE MINISTARSTVO UPRAVE

Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave NN 77/09 od 2.07.2009. kojim je ustrojeno je Ministarstvo uprave koje preuzima sve poslove dosadašnjeg poslove Središnjeg državnog ureda za upravu.

Navedene izmjene značajne su ne samo za državnu upravu i tijela državne uprave u županijama već i za općine, gradove i županije te Grad Zagreb za koje je kao matično tijelo za rješavanje ključnih sustavnih pitanja nadležno Ministarstvo uprave.

 

više...

17.07.2009.

UREDBA

O POPISU OBVEZNIKA PRIMJENE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Objavljeno u NN 83/09 stupa na snagu 15.07.09.

OPĆENITO

Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici od 11.07. 2009.  na temelju  Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08), donijela je Uredbu o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi koja je stupila na snagu 15.07.2009.

Danom 15. srpnja 2009. prestala je važiti Uredba o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (NN br.14/08).

 

više...

09.07.2009.

PRAVA I OBVEZE DRŽAVNE UPRAVE I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Hrvatski sabor donio je novi Zakon o rudarstvu objavljen u NN 75/2009. od 1. srpnja 2009. godine, koji se odnose na nova prava i obveze jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave.

više...

objavljeno 07.07.2009.

  1. Hrvatski Zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu objavio je novu Uputa za postupanje za slučaj ozljede na radu.
  2. Državni zavod za statistiku objavio je podatak o iznosu minimalne plaće.
više...

objavljeno 04.07.2009.
 
Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 26. lipnja 2009. donijela je Odluku o izmjenama Odluke o minimalnim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2009., Odluku o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2009. godini i Uredbu o izmjenama Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2009. koje su objavljene u Narodnim novinama broj 76/2009., a stupile su na snagu danom objave tj. 1. srpnja 2009. godine.
U Odluci o izmjenama Odluke o minimalnim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2009.(NN 8/2009 i 76/2009).

više...


PODRŠKA ZA SPI KORISNIKE

 Copyright (c) LIBUSOFT CICOM d.o.o. Uvjeti uporabe  ·  Izjava o privatnosti