Registrirajte se Prijava
  
OBVEZNO POSTUPANJE PO OKRUŽNICI MINISTARSTVA FINANCIJA O PREDAJI I KONSOLIDACIJI FIN. IZVJEŠĆA

30.01.2013.

Kao i svake godine, Ministarstvo financija krajem siječnja tekuće godine dostavlja općinama, gradovima i županijama te korisnicima državnog proračuna RH (25.01.2013.) Okružnicu o predaji i konsolidaciji godišnjih financijskih izvještaja - za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine kojom utvrđuje postupanje obveznika iz predmetne Okružnice.

U nastavku dajemo osnovne naznake sadržaja za obveznike – proračune i njihove proračunske i izvanproračunske korisnike i upućujemo ih na originalni tekst u privitku.

Okružnicom se sukladno o Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 32/11) utvrđuje:

I. Obveza i rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja: 

  • 15.02.2013. Za proračunske korisnike DPRH i JLPRS
  • 28.02.2013. Za proračune JLPRS i izvanproračunske korisnike DPRH i JPRS
  • 02.04.2013. Za konsolidirane izvještaje razdjela DPRH i proračuna JLPRS

NAPOMENA: Sastavljanje – svi subjekti koji nisu upisani u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika NISU proračunski korisnici i NE MOGU voditi proračunsko računovodstvo.

II. Pregled financijskih izvještaja po skupinama obveznika za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. razrađen je po vrstama izvještaja, roku predaje i tijelu kojem se izvještaji podnosi.

NAPOMENA - Oblici mjesne samouprave (mjesni odbori i dr.) te vijeća nacionalnih manjina svoje financijske izvještaje za 2012. dostavljaju ISKLJUČIVO svojoj nadležnoj općini odnosno gradu (MO) odnosno županiji (VNM) za potrebe konsolidacije i kontrole.

 

III. Sastavljanje financijskih izvještaja JLPRS po razinama izvještavanja: 21 - PK JLS i JPRS, 31 - PK JLPRS – decentralizirani, 22 – proračun JLPRS, i 23 – konsolidirani proračun JLS i JPRS.

 

IV. Posebne napomene uz popunjavanje Obrasca PR – RAS. JLPRS i njihovi korisnici ne popunjavaju AOP 012, AOP 025, AOP 027, AOP 033 i AOP 039.

 

V .Obvezna bilješka – dostava Izvještaja JLPRS o vlasničkim udjelima /neto imovini  - Obrazac UDJ za razdoblje 01.10 - 31.12. prethodne godine - do 28.02.2013.

 

VI. Predaja financijskih izvještaja decentraliziranih proračunskih korisnika JLPRS (JVP, osnovne i srednje škole, domove za starije i nemoćne, centre za socijalnu skrb i ustanove u zdravstvu - u vlasništvu županija) a prema u Okružnici definiranim vrstama izvještaja i subjektima (nadležnoj JLPRS, Državnom uredu za reviziju, FINI i nadležnom ministarstvu-prije decentralizacije).

 

VII. Priznavanje prihoda za razdoblje siječanj – prosinac 2012.:

  1. Doznake sredstava 31.12.2012. – kao prihod 2012.
  2. Doznaka sredstava pomoći izravnanja iz državnog proračuna - preostala doznaka za 2012. iz DPRH kao prihod i rashod 2012. a kod korisnika koji su decentralizirani evidentirani kao rashod iz 2012.
  3. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (JLPRS,PR DPRH i PK JLPRS –kao poslodavci uplaćuju obvezne doprinose za I. i II. stup mirovinskog osiguranja osoba koje su primili na stručno osposobljavanje i evidentiranje na osnovnim računima.
  4. Priznavanje prihoda proračunskih korisnika u sustavu riznice – PK JLPRS obvezno trebaju evidentirati  i druge prihode (namjenske i vlastite) u svojoj glavnoj knjizi ovisno o vrsti , a JLPRS treba osigurati knjigovodstveni dokument PK za knjiženja ako se prihodi izravno uplaćuju na račun JLPRS. 

VIII. Povrati sredstava u državni proračun:

  1. Povrati viškova od sredstava pomoći izravnanja iznad minimalnih standarda odnosno iznad obveza stvorenih po rashodima koji se financiraju temeljem odluka o minimalnim standardima za 2012. u državni proračun do 15.02.2013. – uputa za županije, Grad Zagreb, gradove i općine koje financiraju decentralizirane funkcije i njihove krajnje korisnike.
  2. Povrat neutrošenih novčanih sredstava korisnika državnog proračuna na jedinstveni račun državnog proračuna do 31.01.2013.

IX. Priznavanje rashoda kod novoosnovanih proračunskih korisnika.

 

X.  Evidentiranje primljenih predujmova na depozitnim računima sudova.   

 

Kao što je uvodno rečeno obveznici su dužni postupati prema predmetnoj Okružnici.

 

Priredila Maja Lukeš-Petrović

Copyright (c) LIBUSOFT CICOM d.o.o. Uvjeti uporabe  ·  Izjava o privatnosti