Registrirajte se Prijava
  
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA UREDBE O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

23.08.2012.

U Ministarstvu financija pripremljen je Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila te Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (Prilog 2)[1] koji je poslan na mišljenje i udrugama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kako bi općine, gradovi i županije koji su obveznici primjene dale svoje primjedbe i prijedloge na predloženi tekst.
 
U nastavku iznosimo osnovne naznake iz predloženih izmjena i dopuna citirane Uredbe i priloga koji se mijenja odnosno dopunjava.  
 
U Prijedlogu izmjena i dopuna citirane Uredbe, propisuje se sljedeće:
 
Ø 1. U članku 12. Dodaje se novi stavak 7. koji glasi:
 „Ako je datum primopredaje raniji od 30. kolovoza, uz Izjavu sastavljenu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti, predaje se i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine za one slabosti i nepravilnosti koje su prema Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti trebale biti otklonjene u razdoblju do datuma prestanka obnašanja dužnosti te prilozi iz članka 6. stavka 1. sastavljeni za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine.“
 
 Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.
 
Proizlazi da se pobliže razjašnjava način davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti prilikom primopredaje, odnosno utvrđuje kada čelnik obveznika kojemu prestaje dužnost prilaže sve priloge kao i inače, odnosno kada prilaže priloge iz prethodne godine.
 
Naime ako je datum primopredaje čelnika raniji od 30. kolovoza, uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti sastavljenu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti predaje se i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine za one slabosti i nepravilnosti koje su prema Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti trebale biti otklonjene u razdoblju do datuma prestanka obnašanja dužnosti.
 
Uz to se dostavlja popunjeni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izviješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, sastavljeni za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine.
 
 
Ø 2. U  članku 20. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„(2) Obrasci iz stavka 1. ovog članka dostupni su i na internetskoj stranici Ministarstva financija.“
 
Proizlazi da se propisuje dostupnost obrazaca- priloga uz Uredbu na internetskoj stranici Ministarstva financija.
Da bi se olakšao rad obveznika davanja Izjave i popunjavanju priloga, dopunama citirane Uredbe propisuje - da su obrasci koji su tiskani uz Uredbu, i njen su sastavni dio -  dostupni i na internetskoj stranici Ministarstva financija. Obrasci će biti dostupni u obliku koji će omogućiti obveznicima preuzimanje i popunjavanje u elektroničkom obliku.
 
Ø 3. Sadašnji propisani obrazac Upitnik o fiskalnoj odgovornosti iz Priloga 2 Uredbe o fiskalnoj odgovornosti mijenja se novim Prilogom 2 koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove Uredbe.
Proizlazi da se mijenja Prilog 2. Upitnik –
 
3.1.        Radi usklađivanja s novim Zakonom o javnoj nabavi koji je stupio na snagu 1.01.2012.[2]
U ovom području ima najviše izmjena i dopuna (javna dostupnost popisa gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i dr.).
 
3.2.        Predlažu se i izmjene i dopune formulacija određenih pitanja i referenci iz drugih područja radi olakšavanja ispunjavanja zahtjeva prilikom davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.
 
Ø 3. 2.1. U PODRUČJU IZVRŠAVANJA
 
3.2.1.1.        Kod pitanja br. 20. Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun izmijenjena je referenca tako da sada glasi:
„Na uzorku od 10% nenaplaćenih potraživanja sa stanjem 31.12. dokazi o poduzetim radnjama za naplatu (preslik odnosno reference odgovarajućih dopisa,opomena a najviše 100). „
 
3.2.1.2.        Dodaje se novo pitanje 23. koje glasi:

23. „Sredstva su utrošena u skladu s proračunom odnosno financijskim planom“
 
Referenca uz pitanje 23. koju treba priložiti glasi
 „Izvještaj o izvršenju proračuna za JLPRS iz kojeg se vidi da nije utrošeno više sredstava od dobivenih osim za namjenske prihode definirane člankom 48. Zakona o proračunu“.
 
3.2.1.3.        S obzirom da je dodano novo pitanje br. 23. pitanja koja slijede mijenjaju brojčane oznake. Dotadašnje pitanje br. 23. postaje pitanje 24. i glasi::
 
24. „Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji“  
 
Referenca uz pitanje 24. koju treba priložiti glasi:
nasumično odabrano najmanje pet isplata po svakoj od vrsta rashoda na razini definiranoj u Tablici: Testiranja uz pitanje 24. danoj u dodatku 1 Upitnika
 
Proizlazi da je radi testiranja dodan novi prilog Upitniku sa oznakama Računskog plana TABLICA: TESTIRANJA UZ PITANJE 24.
 
U DODATKU 1. Upitnika daju se primjeri testiranja po svakoj od vrsta rashoda - prema Računskom planu na razini definiranoj u citiranoj Tablici.
 
Da podsjetimo to je pitanje gdje je referenca bila definirana“ kao nasumično odabrano najmanje pet isplata po svakoj od vrsta rashoda.“
 
Za razjašnjenje referenci odgovora na ovo pitanje u Upitniku obveznici su u 2011. i 2012. prije podnošenja konzultirali knjigu Primjena Zakona o fiskalnoj odgovornosti autorica Ivane Maletić, Ivane Jakir-Bajo i Ane Zorić u izdanju RIF, Zagreb 2011.
 
 
3.2.1.4.        Kod pitanja 25. - koje se odnosi na provjere namjenskog isplaćivanja donacija, pomoćii subvencija do krajnjeg korisnika te korištenja istih izmijenjene su formulacije potpitanja tako da glase –
 
Podpitanje 25.2. Obavljene su provjere na licu mjesta kod krajnjih korisnika na uzorku za pojedinačne isplate iznad 20.000,00 kn. ,
Podpitanje br.25.3.  Postoji izvješće od krajnjeg korisnika o utrošku sredstava/realizaciji projekta za pojedinačne isplate iznad 2.000,00 kn
Pod referencama 25.3. predlažu se izmjene tako da sada referenca glasi „nasumično odabrano najmanje pet isplata po svakoj od vrsta rashoda na razini definiranoj u Tablici: Testiranja uz pitanje 24. danoj u dodatku 1 Upitnika.
 
Ø  3.2.2. U PODRUČJU RAČUNOVODSTVA promijenjena je formulacija sadašnjeg pitanja
 
3.2.2.1.      Kod pitanja br.48.– koje se odnosi na ispravnost sadržaja računa i njihove povezanosti na broj narudžbenice,ugovora na temelju kojeg su roba/usluge/radovi isporučeni izmijenjeno je pitanje tako da glasi
 
48. „ Zaprimljeni računi sadrže referencu na broj ugovora sklopljenog temeljem postupka javne nabave temeljem kojeg su roba/usluge/radovi isporučeni, izvršene odnosno izvedeni“  
Kod referenca tekst glasi - uzorak do 1% svih računa po ugovorima sklopljenim temeljem postupaka javne nabave, a najviše 100
 
3.2.2.2.      Dosadašnje Pitanje 52. „Obavljena je kontrola usklađivanja analitičke evidencije i glavne knjige“ i odgovarajuća referenca -  izbrisano je iz Upitnika
 
 
Ø 3.2.3.   UZ PRILOG 2. UPITNIK DODAN  JE DODATAK 1 TABLICA TESTIRANJA UZ PITANJE BR. 24. IZ NOVOG OBRASCA PRILOG 2 –koji je iznimno opsežan pa ga ne možemo priložiti , a može se „skinuti“ s internetskih stranica Ministarstva financija.
 
Ø 3.2.4.   Izmjene i dopune Uredbe stupaju na snagu danom danom objave u Narodnim novinama i primjenjuju se na davanje Izjave za 2012. godinu .
 
 
 
 UDRUGA GRADOVA je 23. srpnja 2012. dostavila Ministarstvu financija očitovanje i mišljenje na dostavljeni tekst Prijedloga izmjena i dopuna citirane Uredbe , koji dajemo u nastavku u cijelosti:
 
 
1.   U Pitanju 25.3. predlažemo da iznos umjesto "2.000 kn" glasi "20.000 kn".
 
2. Pitanje 29. Upitnika predlažemo da glasi:
"U zaključenim ugovorima o nabavama velike vrijednosti ugovoreni su instrumenti za osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni."
 
3. U Upitniku u dijelu koje se odnosi na područje javne nabave predlažemo dodati pitanje koje glasi:
 "Ugovor o javnoj nabavi zaključen je u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom."
 
4. Pitanje 32. Upitnika predlažemo da glasi:
"Na internetskim stranicama (ili u službenim glasilu ili na oglasnoj ploči ili na drugi način) je dostupan popis gospodarskih subjekata s kojima je obveznik odnosno predstavnik naručitelja iz članka 13. stavka 2. točke 1. ili s njime povezane osobe u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi."
 
5. Predlaže se dodatno pitanje:
"Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje za svaki pojedini postupak naveo popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa u smislu odredbi propisa o javnoj nabavi ili je naveo da takvi subjekti ne postoje."
 
6. Pitanje 37. Upitnika predlažemo da glasi:
" Naručitelj vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji            sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj nabavi te isti ažurira najmanje           svakih šest mjeseci."
 
7. U Upitniku u dijelu koje se odnosi na područje izvještavanja predlažemo izmijeniti opis reference uz Pitanje 61. koja bi sad glasila:
                        "preslike odnosno reference referentnih stranica financijskih izvještaja s                          potvrdom o primitku" .
 
Nadamo se da će iznijete primjedbe biti uvažene te kao takve uvrštene u Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnog odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. Naime, primjedbe su utemeljene na praksi i dane sa ciljem poboljšanja normative koja regulira fiskalnu odgovornost.
 
 
Zaključno smatramo da je očitovanje Udruge gradova više nego prihvatljivo i da bi ga trebalo ugraditi u predložene izmjene i dopune citirane Uredbe kako bi se u skladu sa praksom poboljšao tekst.
 
Treba naglasiti da će izmjene i dopune Uredbe biti temelj za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2012. godinu i popunjavanje Upitnika.
 
Kako zasad nije donesena ni objavljen tekst izmjena i dopuna citirane Uredbe to vas samo upozoravamo da treba pratiti „Narodne novine“ jer će se prema tom aktu i   davati Izjava za 2012 i popunjavati Upitnik za proračunsku godinu 2012.
 
 
 
Pripremila Maja Lukeš- Petrović, dipl.iur. i dipl. politolog
 


[1] Narodne novine, br. 87/11
[2] Narodne novine, br. 90/11
Copyright (c) LIBUSOFT CICOM d.o.o. Uvjeti uporabe  ·  Izjava o privatnosti