Registrirajte se Prijava
  
PRIKAZ NAPUTKA O OTKRIVANJU, POSTUPANJU I IZVJEŠĆIVANJU O NEPRAVILNOSTIMA U UPRAVLJANJU SREDSTVIMA
22.8.2012.
Važno za JLPRS i proračunske i izvanproračunske korisnike državnog i lokalnih proračuna vezano uz Uredbu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (dalje u tekstu Uredba) i Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.
Kao što vam je poznato u članku 14. Citirane Uredbe koja je stupila na snagu 1. srpnja 2011. propisano je da su nadležna ministarstva, općine, gradovi i županije (dalje u tekstu JLPRS) dužni odmah, a najkasnije u roku od 7 radnih dana, o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama iz članka 13. Uredbe izvijestiti nadležne institucije odnosno Ministarstvo financija sukladno Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, koji donosi ministar financija. Međutim citirani Nnaputak nije donesen u 2011. godini pa se nije mogla na adekvatan način primjenjivati  provjera sadržaja izjave o fiskalnoj odgovornosti proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna ni proračuna JLPRS iz članka 13. i 12. citirane Uredba.
Krajem lipnja 2012. ministar financija donio je Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika ( dalje u tekstu: Naputak) i u svrhu provedbe Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila[1] (dalje u tekstu: Uredba). Naputak je objavljen u Narodnim novinama br. 70/2012 i stupio je na snagu danom objave tj. 28.06. ove godine od kada je i obvezan za primjenu.
Pravni temelj Naputka je članak 36. stavka 8. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru [2].
Naputak sadrži 7. glavnih dijelova i to:
  1. Opće odredbe
  2. Odgovorne osobe za postupanje i izvješćivanje o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
  3.  Otkrivanje i postupanje po utvrđenim nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
  4.  Otkrivanje i postupanja s nepravilnostima po provedenim provjerama izjave o fiskalnoj odgovornosti
  5.  Izvješćivanje o nepravilnostima o upravljanju sredstvimaproračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
  6.  Prijelazne i završne odredbe
 
I.Opće odredbe
 
Predmet Naputka - reguliranje
1.    uvjeta i načina otkrivanja, postupanja i izvješćivanja o nepravilnostima u upravljanju sredstvima državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, (dalje u tekstu JLPRS) proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te
2.    načina i rokova izvještavanja o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava o fiskalnoj odgovornosti sukladno Uredbi.
Obveznici primjene Naputka (čl.2.) - proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna JLPRS utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika i na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Definicija nepravilnosti prema Naputku - nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta obveznika, a koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama.
Klasifikacija nepravilnosti prema Naputku:
1.         nepravilnost za koju nisu propisane prekršajne odredbe,
2.         nepravilnost koja ima obilježje prekršaja,
3.         sumnja na kazneno djelo.
II. Odgovorne osobe za postupanje i izvješćivanje o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 
·         Čelnik obveznika - odgovoran je za sprječavanje nepravilnosti i poduzimanje radnji protiv nepravilnosti.
·         Druga  ovlaštena osoba na koju je temeljem akata o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada čelnik obveznika prenio ovlast. Prenošenjem ovlasti, prenosi se i odgovornost.
·         Prenošenje ovlasti i odgovornosti na drugu osobu ne isključuje odgovornost čelnika obveznika.
Imenovanje osobe zadužene za nepravilnosti (čl.6.)
Osobe zadužene za nepravilnosti imenuju se u :
1.    nadežnom ministarstvu i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna
2.    jedinici lokalne samouprave i jedinici područne (regionalne) samouprave
Odluku o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti( u tekstu dalje Odluka) donose čelnici navedenih subjekata
Dostava Odluke :
1.    Ministarstvu financija - nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za pročunski nadzor te
2.    proračunskim i izvaproračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti (razdjela/JLPRS)
Sadržaj Odluke (Prilog 1.):
1.    ime i prezime čelnika obveznika ( ministra, načelnika i dr.),
2.    ime i prezime osobe zadužene za nepravilnosti,
3.    naziv obveznika ( razdjela, JLPRS),
4.     kontakt podatke osobe zadužene za nepravilnosti (telefon, fax, e-mail),
5.    obveze osobe zadužene za nepravilnosti i
6.    potpis čelnika obveznika (ministra, načelnika i dr).
Izuzeće od imenovanja - Jedino unutarnji revizor obveznika ne može biti imenovan osobom zaduženom za nepravilnosti.
Objava podataka o osobi zaduženoj za nepravilnosti (telefon, fax, e-mail) - - na internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči obveznika - dužnost čelnika obveznika
Izvještavanje o nepravilnostima subjekata koji nisu obvezni imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti
Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna JLPRS - koji nisu dužni imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti o prijavljenim/uočenim nepravilnostima - dužni su izvijestiti osobu zaduženu za nepravilnosti u nadležnom ministarstvu, odnosno nadležnoj JLPRS.
·         Očevidnik osoba zaduženih za nepravilnosti – vodi sektor za proračunski nadzor  u Ministarstvu financija;
 
·         Sadržaj očevidnika osoba zaduženih za nepravilnosti –službeni popis osoba zaduženih za nepravilnosti sadrži slijedeće podatke: naziv obveznika, ime i prezime čelnika obveznika, ime i prezime osobe zadužene za nepravilnosti, kontakt podatke osobe zadužene za nepravilnosti (telefon, fax, e-mail) te podatke o Odluci o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti (KLASA, URBROJ, datum donošenja).
 
·         Obveza izvještavanja o promjeni podataka iz odluke o imenovanju osobe - Čelnik obveznika dužan je odmah izvijestiti Ministarstvo financija o promjeni podataka iz odluke o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
 
·         Odgovornost i nadležnost osobe zadužene za nepravilnosti odgovorna je za:
1.zaprimanje obavijesti o nepravilnostima,
2.praćenje tijeka postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
3.sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. ovoga Naputka,
3.suradnja sa sektorom za proračunski nadzor u Ministarstvu financija i drugim nadležnim tijelima.
 
Mjere koje poduzima čelnik obveznika ako ustanovi nepravilnosti koje imaju sljedeće obilježje (čl.9.) :
1.     Ako postoji sumnja na kazneno djelo, predmet sa dokazima u prilogu dostavlja na postupanje nadležnom državnom odvjetništvu,
2.     Ako imaju obilježje prekršaja, predmet s dokazima u prilogu dostavlja na postupanje nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za proračunskih nadzor u Ministarstvu financija,
3.     Ako su sredstva korištena suprotno zakonu ili proračunu, odmah zahtijeva povrat proračunskih sredstava u proračun ili podnosi zahtjev za obavljanje proračunskog nadzora radi donošenja rješenja o povratu sredstava u proračun,
4.     Ako za nepravilnosti nisu propisane kazne, nalaže mjere za otklanjanje nepravilnosti.
Obveza praćenja i izvještavanjaČelnik obveznika, odnosno osoba koju on ovlasti, dužni su pratiti postupanja po poduzetim mjerama i polugodišnje i godišnje izvještavati osobu zaduženu za nepravilnosti na Obrascu Praćenje postupanja po poduzetim mjerama.
Sadržaj obrasca Praćenje postupanja po poduzetim mjerama : podatci o obvezniku, oznaka pismena o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti (KLASA, URBROJ, brojčana oznaka ili sl.), datum primitka prijave/uočavanja nepravilnosti i praćenje tijeka postupka.( Prilog3.)
III. Otkrivanje i postupanje po utvrđenim nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Postupanje po prijavi, uočenoj nepravilnosti i poduzetoj mjeri iz čl.9. Naputka (čl.10.)
1.    Za svaku zaprimljenu prijavu o nepravilnosti odnosno za uočenu nepravilnost i poduzete mjere iz članka 9. Naputka Obveznik je dužan :
- popuniti Obrazac Podaci o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti i
- Obrazac dostaviti odmah osobi zaduženoj za nepravilnosti u nadležnom razdjelu Državnog proračuna odnosno nadležnoj JLPRS iz čl. 6. Naputka.
2.    Ako se prijava odnosno nepravilnost odnosi na nadležno ministarstvo, drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije, odnosno nadležnu JLPRS osoba zadužena za nepravilnosti u tom subjektu obvezna je:
- popuniti Obrazac Podaci o prijavljenoj/uočenoj nepravilnost i
- o tome odmah obavijestiti čelnika tog subjekta koji je dužan poduzeti navedene mjere (članka 9. st.1).
Osoba zadužena za nepravilnosti u tom subjektu dužna je o svim prijavljenim/uočenim nepravilnostima i mjerama poduzetim od strane proračunskih i izvanproračunskih korisnika iz njihove nadležnosti, odmah u pisanom obliku obavijestiti čelnika nadležnog ministarstva, drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije, odnosno čelnika nadležne JLPRS.
Sadržaj obrasca Podaci o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti iz stavka 1. ovoga članka Naputka sadrži: podatke o obvezniku, oznaku pismena o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti (KLASA, URBROJ, brojčana oznaka ili sl.), datum primitka prijave/uočavanja nepravilnosti, podatke o nepravilnosti, poduzete mjere po prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti, ostale informacije/napomene vezane za prijavu/uočavanje nepravilnosti, potpis čelnika obveznika, mjesto i datum.(Prilog 2.)
U slučajevima iz članka 11. stavak 2. i 3. ovoga naputka Obrazac iz stavka 4. ovoga članka potpisuje osoba zadužena za nepravilnosti, odnosno osoba koja je uočila nepravilnost.
Obavještavanje osobe koja je prijavila nepravilnost – rok i osoba (čl.11.) – Čelnik obveznika u roku od 15 dana od poduzimanja mjera, u pisanom će obliku o tome obavijestiti osobu koja je prijavila nepravilnost, osim u slučaju anonimne prijave.
Obavještavanje Ministarstva financija sektora za proračunski nadzor i državnog odvjetništva - Ako se prijava o nepravilnosti odnosi na čelnika nadležnog ministarstava, drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije, odnosno čelnika JLPRS, osoba zadužena za nepravilnosti odmah će obavijestiti nadležnu ustrojstvenu jedinicu Ministarstva financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor, odnosno nadležno državno odvjetništvo u slučaju utvrđenih radnji za koje postoji sumnja na kazneno djelo.
Obavještavanje osobe zadužene za nepravilnosti u nadležnom ministarstvu, drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije, odnosno u nadležnoj JLPRS  - Ako se prijava o nepravilnosti odnosi na čelnika proračunskog korisnika, odnosno čelnika izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna JLPRS, osoba koja je uočila nepravilnost obavijestit će o uočenim nepravilnostima osobu zaduženu za nepravilnosti u nadležnom ministarstvu, drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije, odnosno nadležnoj JLPRS. Nakon zaprimljene prijave osoba zadužena za nepravilnosti dužna je odmah poduzeti mjere utvrđene u st.2. čl.11.Naputka.
Polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima (čl.12)
Osoba zadužena za nepravilnosti na temelju obrazaca( Podaci o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti i obrasca Praćenje postupanja po poduzetim mjerama) sastavlja polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 15.  Naputka.
IV. Otkrivanje i postupanja s nepravilnostima po provedenim provjerama izjave o fiskalnoj odgovornosti
Nadležna ministarstva i nadležna JLPRS za svakog obveznika provjeravaju  (čl.13):
1.     formalni sadržaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koje im obveznici dostavljaju sukladno odredbama Uredbe.
2.     tijekom proračunske godine na odabranom uzorku pitanja iz Upitnika, Izjavu i Upitnik koje im obveznici dostavljaju sukladno odredbama Uredbe.
3.     na odabranom uzorku dostavljenih izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine, provedbe aktivnosti iz Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine, koje im obveznici dostavljaju, sukladno odredbama Uredbe.
Poduzimanje mjera iz članka 9. Naputka – subjekti i rok nakon provjere (čl.14.)
 
·         Čelnici nadležnih ministarstava, odnosno čelnici JLPRS dužni su odmah, a najkasnije u roku od sedam (7) radnih dana, o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama iz članka 13. ovoga Naputka poduzeti mjere iz članka 9. Naputka.
·         Osoba zadužena za nepravilnosti - O uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama iz članka 13. Naputka osoba zadužena za nepravilnosti popunjava Obrazac Podaci o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti radi sastavljanja polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o nepravilnostima iz članka 15. ovoga Naputka.
V. Izvješćivanje o nepravilnostima o upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
·         Izvještavanje sektora za proračunski nadzor u Ministarstvu financija (čl.15.)
·         Polugodišnje izvješće o nepravilnostima - Nadležna ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te JLPRS polugodišnje izvješće o nepravilnostima u prvih šest mjeseci tekuće godine do 31. srpnja tekuće godine na Obrascu Izvješće o nepravilnostima.
·         Godišnje izvješće o nepravilnostima - Nadležna ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te JLPRS dužni dostaviti godišnje izvješće o nepravilnostima u prethodnoj godini do 31. ožujka tekuće godine na Obrascu Izvješće o nepravilnostima.
·         Sadržaj obrasca Izvješće o nepravilnostima : podatci o obvezniku, o osobi zaduženoj za nepravilnosti, oznaku pismena (KLASA i URBROJ), datum primitka prijave/uočavanja nepravilnosti, vrsta nepravilnosti, procjena fiskalnog učinka, poduzete mjere i praćenje postupanja po poduzetim mjerama.( prilog 4.)
·         Zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja-(čl.16.)
·         Nadležna ustrojstvena jedinica za proračunski nadzor u Ministarstvu financija sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja.
VI. Prijelazne i završne odredbe
U prilogu Naputka daju se obrasci koji su sastavni dio naputka a objavit će se i na internetskim stranicama Ministarstva financija u roku 30 dana od stupanja na snagu ovoga Naputka i to:
Prilog 1. Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Prilog 2. Podaci o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti ,
Prilog 3. Praćenje postupanja po poduzetim mjerama i
Prilog 4. Izvješće o nepravilnostima
Treba naglasiti da u Naputku stoji da - Osobe zadužene za nepravilnosti u nadležnim ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su do stupanja na snagu ovoga Naputka imenovane na temelju Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru nastavljaju obavljati poslove sukladno odredbama ovoga Naputka te ih nadležni čelnici nisu dužni ponovno imenovati sukladno odredbama ovoga Naputka.
Ako čelnici nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te čelnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu imeovali osobu zaduženu za nepravilnosti prema stavku 3. Članka 6. Naputka, dužni su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Naputka imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti.
Zaključno
Ne zaboravite da je Naputak objavljen u Narodnim novinama br. 70/2012 i stupio je na snagu danom objave tj. 28.lipnja ove godine od kada je i obvezan za primjenu.
Obrasci se nalaze na internetskim stranicama Ministarstva financija i možete ih „skinuti“ i primijenjivati.
Kako biste mogli odgovoriti zahtjevima iz Uredbe proučite Naputak izvorno u „Narodnim novinama“.
Subjekti postupanja su utvrđeni, a rokovi su kratki ne samo u Naputku već i uvodno citiranoj Uredbi, stoga ako niste - odmah počnite s primjenom u vašem proračunskom ili izvanproračunskom korisniku odnosno općini, gradu ili županiji i Gradu Zagrebu.
Prema dobivenim informacijama u pripremi su izmjene i dopune Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila na čiji je tekst Udruga gradova Ministarstvu financija uputila svoje mišljenje i prijedloge. Stoga pratite internet stranice stranice Vlade kako biste bili u tijeku a i stranice LC-a na kojem ćemo dati određene naznake prijedloga promjena citiranog podzakonskog akta i primjedbe jedinica lokalne samouprave.
Pripremila
Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur. i dipl. politolog
  


[1](»Narodne novine« broj 78/11)
[2](»Narodne novine« broj 141/06)
Copyright (c) LIBUSOFT CICOM d.o.o. Uvjeti uporabe  ·  Izjava o privatnosti