Registrirajte se Prijava
  
USPOREDBA VAŽEĆEG PLANA NABAVE S PRIJEDLOGOM IZ NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

 

 
PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (VRH 07.07.2011.)
 
Vlada RH usvojila je na svojoj sjednici od 07. srpnja 2011. Prijedlog zakona o javnoj nabavi koji je s Konačnim prijedlogom Zakona uputila Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje po hitnom postupku.
Radi se o jednom od zakona bitnih za djelovanje javnih naručitelja – državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih pravnih osoba iz članka 5.. citiranoga Zakona (u sustavu javnih financija definiranih kao korisnika proračuna) u kontekstu provedbe programa i projekata javnih rashoda u javnom sektoru ali i u osiguranju sustava financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije javnog sektora i fiskalne odgovornosti čelnika.
Tekst Prijedloga Zakona o javnoj nabavi objavljen je na stranicama Vlade http://www.vlada.hr/hr/naslovnica/sjednice_i_odluke_vlade_rh
 
Prijedlog Zakona o javnoj nabavi razlikuje se u odnosu na važeći Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) te u odnosu na Nacrt izmjena i dopuna citiranoga Zakona i varijante Nacrta zakona o javnoj nabavi koji je „cirkulirao na terenu“ prošlih mjeseci, a na koji su određeni subjekti dali svoje primjedbe.
Prijedlog Zakona o javnoj nabavi ima 188 . članaka i dodatke (I-VII) dok važeći Zakon pored dodataka ima 175. zakonskih članaka.
 
Člankom 188. Prijedloga Zakona o javnoj nabavipropisuje se vrijeme stupanje na snagu Zakona te bi ga trebalo potanko analizirati kako bi se na vrijeme uskladilo postupanje
(neke odredbe stupanju na snagu osmog dana nakon objave zakona, određene 1. siječnja 2012. godine, dok neke imaju odgodu primjene do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji).
 
1.PLAN NABAVE I POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE
S aspekta javnog naručitelja iz članka 5. citiranoga Prijedloga Zakona koji su korisnici naših programa (SPI LibusoftCicom) trebamo se posebno osvrnuti na neke od bitnih razlika i primjedbi koje se odnose na Prijedlog Zakona o javnoj nabavi koji je ujedno i Konačni prijedlog zakona u odnosu na važeći Zakon o javnoj nabavi.
 
Usporedna analiza nekoliko članaka zakonskog teksta provedena na dva osnovna segmenta bitna za proračune (obvezno donošenje plana javne nabave i obvezna odluka o početku javne nabave i okvirni sporazum) pokazala je stanovita odstupanja od bitnih odredbi koje se odnose na javne naručitelje u sustavu javnog sektora i zakonom propisanih postupaka i kontrola obveznih za navedena tijela.
 
1.1.        VAŽEĆI ZAKON O JAVNOJ NABAVI
 
1.1.1.Plan nabave
 
Člankom 13. važećeg Zakona o javnoj nabavi propisan je postupak javne nabave za javne naručitelje uz definiranje minimalnog sadržaja plana nabave, povezanog s proračunom javnog naručitelja odnosno financijskim planom korisnika proračuna, planiranim sredstvima te donošenjem odluka o početku postupka javne nabave koji su relevantni za početak postupka javne nabave.
Javni naručitelj izrađuje i donosi plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu koji minimalno mora sadržavati podatke o:
 1. nazivu predmeta nabave,
 2.  procijenjenoj vrijednosti nabave,
 3.  planiranim sredstvima i
 4. oznaci pozicije financijskog plana, odnosno proračuna na kojoj su sredstva planirana.
 
Uz navedeni plan nabave bitni uvjet je i da su planirana sredstva za nabavu u proračunu odnosno financijskom planu javnog naručitelja. U tom smislu propisano je da javni naručitelj smije započeti postupak javne nabave onda kada su planirana sredstva za nabavu.
Međutim, kao što je poznato propisane su i iznimke od pravila a koje se odnose da javni naručitelj smije započeti postupak javne nabave i ako nisu planirana sredstva za nabavu, u cijelosti ili djelomično (kada se kroz postupak javne nabave nabavljaju i financijska sredstva za izvršenje ugovora o javnoj nabavi; kada je nakon početka postupka javne nabave, a prije sklapanja ugovora o javnoj nabavi koji zahtijeva plaćanje u sljedećim godinama potrebno pribaviti posebnu suglasnost mjerodavnog tijela sukladno postupku iz propisa kojim se uređuje proračun; kada postupak javne nabave završava sklapanjem okvirnog sporazuma kojim se ne stvara ugovorna obveza i kada postupak javne nabave završava uspostavljanjem dinamičkog sustava nabave).
 
1.1.2. Početak postupka javne nabave
Postupak javne nabave prema važećem Zakonu o javnoj nabavi (čl.13.) započinje donošenjem odluke o početku postupka javne nabave koja sadrži obvezne podatke i to o: javnomnaručitelju, predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, izvoru planiranih sredstava, zakonskoj osnovi za provođenje postupka javne nabave ili za sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona, odabranom postupku javne nabave, ovlaštenim predstavnicima javnog naručitelja u postupku javne nabave i odgovornoj osobi javnog naručitelja (ime i prezime). Treba naglasiti da prema stavku 6. članka 13. Zakona Odluku o početku postupka javne nabave potpisuje odgovorna osoba javnog naručitelja.
U važećem Zakonu o javnoj nabavi plan nabave propisan je i člankom 67. st.1. gdje je propisano da Predmet nabave određuje javni naručitelj u planu nabave.
 
Prema članku 140. važećeg Zakona jedna od bitnih povreda Zakona je provođenje postupka javne nabave bez donošenja odluke o početku postupka javne nabave, sa sadržajem određenim u članku 13. ovoga Zakona.
1.2.PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
 
1.2.1 Plan nabave
Novim Prijedlogom Zakona o javnoj nabavi plan nabave propisan je u članku 20. na različit način u odnosu na važeći članak 13.
Naručitelj donosi plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu koji sadrži najmanje sljedeće podatke:
1.   predmet nabave,
2.   evidencijski broj nabave,
3.   procijenjena vrijednost nabave, ako je poznata
4.   vrsta postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B ovoga Zakona,
5.   sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum,
6.   planirani početak postupka,
7.   planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.
Kod predmeta nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna, u plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave,
Zakonom se propisuje  i mogućnost izmijeniti i dopuniti plan nabave s tim da:
1.     sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan;
2.     plan nabave treba objaviti na internetskim stranicama
3.     rok za objavu je 60 dana nakon donošenja proračuna odnosno financijskog plana
4.     sve izmjene i dopune treba naručitelj odmah objaviti na internetskim stranicama naručitelja;
5.     objavljeni plan nabave i sve njegove izmjene i dopune moraju na internetskim stranicama biti dostupne najmanje do 30. lipnja sljedeće godine.
 
Uz internetski objavu plana nabave naručitelj je obvezan Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva odmah dostaviti :
1. podatke
o internetskim stranicama na kojima je objavljen plan nabave i
2. svaku kasniju izmjenu podataka.
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva na svojim internetskim stranicama objedinjuje popis poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni planovi nabave svih naručitelja.
Naručitelj koji nema mogućnost objave plana na internetskim stranicama, dostavit će u elektroničkom obliku svoj plan nabave te sve njegove kasnije izmjene i dopune nadležnom Ministarstvu koje će ih objaviti na svojim internetskim stranicama, pri čemu je za točnost podataka odgovoran naručitelj.
Za razliku od prethodnih varijanti st. 8 čl. 20. Prijedloga Zakona o javnoj nabavi konačnim je prijedlogom propisano je da se odredbe ovoga članka koje se odnose se na objavljivanje plana nabave ne primjenjuju se na ugovore koji uključuju zahtijevaju, i ili sadržavaju klasificirane podatke.
 
Usporedbom teksta važećeg Zakona o javnoj nabavi ( čl 13 i 67.) i Prijedloga novog Zakona o javnoj nabavi (čl. 20 i 23.) proizlazi da Prijedlog Zakona o javnoj nabavi regulira odredbe plana javne nabave (sadržaj, rokove, i dr.) izolirano od odredbi o obveznom postupanju javnih naručitelja iz čl. 5. ZJN  (državnih tijela RH vlasti, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba iz st.2 čl. 5. proračunskih i izvanproračunskih korisnika) u proračunskom procesu planiranja i izvršavanja iz odredbi Zakona o proračunu (NN 87/2008) s ciljem uspješnog upravljanja i ostvarenja zadaća korisnika proračuna, primjenom sustava unutarnjih financijskih kontrola i unutarnje revizije uz odgovornost čelnika.
 
Prijedlog zakona o javnoj nabavi ne regulira plan javne nabave na način koji bi bio u skladu s osnovnim postavkama organskog Zakona o proračunu (NN 87/08) temeljem kojeg i prema kojem su utvrđena načela i postupci planiranja i izvršavanja javnih rashoda za programe i projekte proračuna JLPRS i Državnog proračuna RH i koji se u velikoj mjeri realiziraju putem dobave roba, radova i usluga u postupku javne nabave naručitelja (PK i IPK) od izvršitelja navedenih aktivnosti.
 
Članak 20.
 1. Plan nabave – nije povezan s proračunskim klasifikacijama namjenama – javnim rashodima osnovnog planskog akta proračuna i proračunske potrošnje JLPRS i države niti FP PK . To onemogućuje provedbu sustava planiranja, procjenjivanja, verifikacije i kontrole plana i osiguranih izvora prihoda za predmete javne nabave, realnost procjene i provedbe javne nabave te osiguravanje fiskalne odgovornosti, financijske materijalne kontrole i unutarnje revizije i sprječavanje mogućih rizika.
 2. Plan se donosi za 1 proračunsku/poslovnu godinu dok se proračun donosi za 3 godine, a okvirni sporazum priprema za razdoblje iznad 1 godine (vidjeti čl 38. PZJN) do dvije godine, a iznimno i za više godina). Kako se u JLPRS i državi radi o višegodišnjim kapitalnim projektima i programima koji se planiraju i realiziraju kroz duže razdoblje od 1 godine nije logično da se plan nabave donosi za 1 godinu a napose za takve projekte. 
 3. Plan sadrži i  izvor sredstava – što su gotovo isključivo javni prihodi proračuna/korisnika i kreditna sredstva pa nema razloga da se plan ne vezuje za pojedinačne višegodišnje izvore sredstava proračunske potrošnje;
 4. Nije propisano tijelo nadležno za donošenje plana nabave ni osoba ovlaštena za njegovo potpisivanje u postupku javne nabave.
 
Smatram da je unatoč novim formulacijama sadržaja plana nabave i dalje neophodno osigurati vezu plana javne nabave s osnovnim planskim dokumentom – proračunom i projekcijom proračunske potrošnje kojim se osiguravaju sredstva za javnu nabavu. Osnovni temelj osiguravanja sredstava i sigurnost provedbe postupka treba povezati s proračunskim procesom i klasifikacijama jer se radi o tomu da se javnom nabavom roba, radova i usluga omogućava realizacija programa – javnih rashoda naručitelja JLPRS i RH i odgovornost nadležnih tijela u sustavu. U skladu s tim treba osigurati navedenu vezu s višegodišnjim proračunom i utvrditi tijelo/osobu izvršno/zakonodavno nadležno za donošenje plana JN, rokove za njihovo donošenje i odgovornost za njihovu provedbu.
 
1. 2.2. Početak postupka javne nabave
Treba naglasiti da se u Prijedlogu Zakona o javnoj nabavi više ne propisuje obveza donošenja Odluke o početku postupka javne nabave kako je to propisano čl.13. važećeg Zakona o javnoj nabavi.
 
Početak postupka javne nabave započinje (čl.23 PZJN):
 1. danom slanja poziva za nadmetanje - otvoreni, ograničeni i pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom te natjecateljski dijalog
 2. danom slanja poziva na pregovaranje - pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave
 3. danom objave zahtjeva za prikupljanje ponuda- postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B sukladno članku 44. ovoga Zakona
 4. danom slanja poziva na natječaj- natječaj
 5. danom slanja odgovarajuće objave ili poziva- u ostalim slučajevima.
 
1.2.3.    Prekršajne odredbe u svezi s planom nabave
 
Člankom 182 stavkom 1. točkom 4. Prijedloga Zakona o javnoj nabavi propisano je da će se;
1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 kn kaznit za prekršaj pravna osoba ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj:
1.ako ne dostavi odmah nakon objave središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen plan nabave te svaku kasniju izmjenu tih podataka (članak 20. stavak 6.) ili mu ne dostavi u elektroničkom obliku svoj plan nabave te sve njegove kasnije izmjene i dopune (članak 20. stavak 7.),
 
1.3. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA – NOVA OBVEZA IZ PRIJEDLOGA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
 
Prijedlog Zakona o javnoj nabavi – članak 21. uvodi novost u sustav javne nabave.
U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03, 144/10) novim zakonom se u sustavu javne nabave uvodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma kao nova obveza za naručitelja. Naručitelj je obvezan voditi registar te podatke iz registra i ažurirati ih najmanje svakih šest mjeseci.
Naručitelj je obvezan objaviti registar na internetskim stranicama. To ne trebaju biti njegove internetske stranice.
 
Registar sadrži najmanje sljedeće podatke:
1. predmet ugovora,
2. evidencijski broj nabave i broj objave,
3. vrsta provedenog postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B ovoga Zakona te naznaka ako ovaj Zakon nije primijenjen na nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna,
4. iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma,
5. datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma,
6. naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje,
7. konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova,
8. konačni iznos koji je naručitelj isplatio temeljem ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog. Podaci iz registra ugovora za pojedinačni ugovor o javnoj nabavi moraju biti dostupni u registru najmanje tri godine od datuma konačnog izvršenja tog ugovora.
 
Naručitelj ima obvezu nakon prve objave registra ugovora o javnoj nabavi Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva dostaviti podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen registar te joj dostaviti svaku kasniju izmjenu tih podataka.
 
Uprava za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva objedinjuje na svojim internetskim stranicama popis poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni registri svih naručitelja.
Ako naručitelj nema mogućnost objave na internetskim stranicama, dostavit će svakih šest mjeseci u elektroničkom obliku ažurirane registre ugovora o javnoj nabavi Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva koja će ih objaviti na svojim internetskim stranicama, pri čemu je za točnost podataka odgovoran naručitelj.
 
Treba naglasiti :
1. Članak 23. ne primjenjuje se na ugovore koji se sklapaju sukladno propisu kojim se uređuje javno - privatno partnerstvo te propisu kojim se uređuju koncesije.
2. Odredbe članka 23. koje se odnose na objavljivanje registra ne primjenjuju se na ugovore koji uključuju, zahtijevaju i/ili sadržavaju klasificirane podatke.
3. Postupanje protivno obvezama iz članka sankcionirano je kao prekršaj u članku 182. Zakona o javnoj nabavi.
 
Na kraju htjeli bismo navesti da je u obrazloženju Prijedloga zakona navedeno da će obveza objave planova nabave i registara ugovora na internetskim stranicama naručitelja, doprinijeti povećanju transparentnosti. 
 
Copyright (c) LIBUSOFT CICOM d.o.o. Uvjeti uporabe  ·  Izjava o privatnosti