Registrirajte se Prijava
  
OBAVIJEST: NARODNE NOVINE BROJ: 66/2011

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1452

Na temelju članka 45.a stavka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/2000, 73/2000, 127/2000, 59/2001, 107/2001, 117/2001, 150/2002, 147/2003, 132/2006, 26/2007 i 73/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. lipnja 2011. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O NAČINU IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2011. GODINU

Članak 1.

U Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu (»Narodne novine«, broj 29/2011), u Zbirnom pregledu sredstava za decentralizirane funkcije u 2011. godini po županijama Tablica 1., mijenjaju se iznosi u stupcu 7 Vatrogastvo – Javne vatrogasne postrojbe (obveza općina i gradova), te iznosi u stupcu 8 (2+3+4+5+6+7). Sveukupne obveze za decentralizirane funkcije. Iznosi se mijenjaju i u Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju vatrogastva po općinama/gradovima u 2011. godini Tablica 3. općine/gradovi.

Iznosi se mijenjaju na način kako je to navedeno u Tablici 1. i Tablici 3. općine/gradovi, koje su sastavni dio ove Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/11-01/01

Urbroj: 5030120-11-3

Zagreb, 9. lipnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 

ZBIRNI PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U 2011. GODINI PO ŽUPANIJAMA

Tablica 1.

ŽUPANIJA

ŠKOLSTVO

SOCIJALNA SKRB

ZDRAVSTVO

VATROGASTVO

SVEUKUPNE OBVEZE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

OSNOVNO ŠKOLSTVO (OBVEZA GRADOVA I ŽUPANIJA)

SREDNJE ŠKOLSTVO

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV

DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

ZDRAVSTVENE USTANOVE

JAVNE
VATROGASNE POSTROJBE
(OBVEZA OPĆINA I GRADOVA)

1

2

3

4

5

6

7

8 (2+3+4+5+6+7)

ZAGREBAČKA

77.679.286

16.325.477

5.949.000

0

16.478.244

16.463.105

132.895.112

KRAPINSKO-ZAGORSKA

31.749.158

13.830.496

3.246.000

0

18.964.237

10.462.416

78.252.307

SISAČKO-MOSLAVAČKA

46.696.268

15.584.786

6.946.400

10.315.900

19.445.315

14.243.881

113.232.550

KARLOVAČKA

33.522.635

16.651.648

4.895.100

4.594.000

16.459.356

11.279.850

87.402.589

VARAŽDINSKA

49.536.329

25.497.795

3.777.750

6.067.000

24.922.070

7.012.766

116.813.710

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

29.741.865

12.231.980

3.260.550

6.916.000

14.740.067

12.323.203

79.213.665

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

30.613.608

16.075.166

4.317.450

4.860.000

13.998.662

13.725.255

83.590.141

PRIMORSKO-GORANSKA

52.369.019

32.579.166

5.450.150

20.179.900

23.682.018

32.540.166

166.800.419

LIČKO-SENJSKA

18.759.906

5.224.725

1.816.750

8.460.840

8.576.914

7.462.076

50.301.211

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

23.395.528

9.892.559

2.641.500

0

14.763.626

6.022.240

56.715.453

POŽEŠKO-SLAVONSKA

24.951.107

10.667.650

2.800.150

8.985.700

12.664.323

2.657.833

62.726.763

BRODSKO-POSAVSKA

41.673.163

16.513.864

4.744.000

7.864.100

22.180.666

7.917.199

100.892.992

ZADARSKA

39.791.671

21.778.954

4.120.850

9.532.600

14.406.805

24.900.305

114.531.185

OSJEČKO-BARANJSKA

70.961.261

36.628.277

11.158.500

20.388.700

21.520.454

15.662.178

176.319.370

ŠIBENSKO-KNINSKA

25.545.846

10.815.601

7.059.650

9.904.400

13.678.457

14.342.073

81.346.027

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

42.062.695

18.452.463

5.311.200

10.454.000

22.910.520

11.597.690

110.788.568

SPLITSKO-DALMATINSKA

92.915.420

51.111.087

10.288.350

26.590.100

28.552.708

18.929.500

228.387.165

ISTARSKA

50.489.503

23.378.251

3.657.500

19.211.600

22.077.227

32.843.367

151.657.448

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

28.871.090

15.893.144

2.390.700

12.392.000

17.605.120

20.251.028

97.403.082

MEĐIMURSKA

26.160.340

10.576.205

2.735.000

6.280.000

13.532.291

5.311.194

64.595.030

GRAD ZAGREB

129.704.539

92.642.531

9.589.000

51.062.300

42.118.268

44.983.303

370.099.941

UKUPNO KUNA

967.190.237

472.351.825

106.155.550

244.059.140

403.277.348

330.930.628

2.523.964.728

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U 2011. GODINI

Tablica 3. općine/gradovi

Red.
broj

Osnivači i suosnivači javnih
vatrogasnih postrojbi gradovi/općine

Naziv javne
vatrogasne postrojbe

Ukupno
kuna

1

2

3

4

1.

Grad Zagreb

JVP ZAGREB

44.983.303

2.

Grad Zaprešić

JVP ZAPREŠIĆ

4.243.085

3.

Grad Samobor

JVP SAMOBOR

3.122.616

4.

Grad Velika Gorica

JVP VELIKA GORICA

5.122.138

5.

Grad Ivanić Grad

JVP IVANIĆ GRAD

3.975.266

6.

 

ZAGORSKA JVP

7.989.870

 

Grad Zabok (8,96%)

 

715.892

 

Grad Klanjec (3,09%)

 

246.887

 

Grad Oroslavje (5,98%)

 

477.794

 

Grad Pregrada (6,85%)

 

547.306

 

Grad Zlatar (6,22%)

 

496.969

 

Grad Donja Stubica (5,67%)

 

453.026

 

Općina Bedekovčina (8,34%)

 

647.978

 

Općina Budinšćina (2,67%)

 

213.330

 

Općina Desinić (3,33%)

 

266.063

 

Općina Gornja Stubica (5,48%)

 

437.844

 

Općina Hrašćina (1,75%)

 

139.823

 

Općina Konjšćina (3,90%)

 

311.605

 

Općina Kraljevec na Sutli (1,74%)

 

139.024

 

Općina Krapinske Toplice (5,49%)

 

438.644

 

Općina Kumrovec (1,77%)

 

141.420

 

Općina Marija Bistrica (6,32%)

 

504.960

 

Općina Stubičke Toplice (2,63%)

 

210.134

 

Općina Sveti Križ Začretje (6,51%)

 

505.759

 

Općina Tuhelj (2,15%)

 

166.988

 

Općina Veliko Trgovišće (5,13%)

 

398.695

 

Općina Zagorska Sela (1,18%)

 

91.085

 

Općina Zlatar Bistrica (2,78%)

 

216.526

 

Općina Mače (2,78%)

 

222.118

7.

Grad Krapina

JVP KRAPINA

2.472.546

8.

Grad Sisak

JVP SISAK

6.502.614

9.

Grad Petrinja

JVP PETRINJA

3.892.593

10.

Grad Kutina

JVP KUTINA

3.848.674

11.

Grad Karlovac

JVP KARLOVAČKA

7.864.646

12.

Grad Ogulin

JVP OGULIN

3.415.204

13.

Grad Varaždin

JVP VARAŽDIN

7.012.766

14.

Grad Koprivnica

JVP KOPRIVNICA

5.267.088

15.

 

JVP ĐURĐEVAC

3.943.947

 

Grad Đurđevac (69,40%)

 

2.737.100

 

Općina Virje (10,70%)

 

422.002

 

Općina Kloštar Podravski (5,08%)

 

200.353

 

Općina Kalinovac (4,88%)

 

192.464

 

Općina Molve (4,05%)

 

159.730

 

Općina Ferdinandovac (2,97%)

 

117.135

 

Općina Podravske Sesvete (1,84%)

 

72.569

 

Općina Novo Virje (1,08%)

 

42.594

16.

Grad Križevci

JVP KRIŽEVCI

3.112.168

17.

Grad Bjelovar

JVP BJELOVAR

5.950.137

18.

 

JVP DARUVAR

3.280.334

 

Grad Daruvar (78,00%)

 

2.558.660

 

Općina Sirač (7,00%)

 

229.623

 

Općina Končanica (5,00%)

 

164.017

 

Općina Đulovac (5,00%)

 

164.017

 

Općina Dežanovac (5,00%)

 

164.017

19.

Grad Garešnica

JVP GAREŠNICA

2.251.793

20.

Grad Čazma

JVP ČAZMA

2.242.991

21.

Grad Rijeka

JVP RIJEKA

17.322.572

22.

Grad Mali Lošinj

JVP LOŠINJ

3.236.117

23.

Grad Crikvenica

JVP CRIKVENICA

2.284.413

24.

Grad Krk

JVP KRK

3.138.701

25.

 

JVP OPATIJA

4.532.023

 

Grad Opatija (57%)

 

2.583.253

 

Općina Matulji (23%)

 

1.042.366

 

Općina Lovran (14%)

 

634.483

 

Općina Mošćenička Draga (14%)

 

271.921

26.

Grad Delnice

JVP DELNICE

2.026.340

27.

Grad Gospić

JVP GOSPIĆ

3.206.300

28.

Općina Plitvička Jezera

JVP PLITVIČKA JEZERA

2.178.257

29.

Grad Senj

JVP SENJ

2.077.519

30.

Grad Virovitica

JVP VIROVITICA

3.209.364

31.

Grad Slatina

JVP SLATINA

2.812.876

32.

Grad Požega

JVP POŽEGA

2.657.833

33.

Grad Slavonski Brod

JVP SLAVONSKI BROD

7.917.199

34.

Grad Zadar

JVP ZADAR

14.803.221

35.

Grad Biograd na Moru

JVP BIOGRAD

3.227.216

36.

Grad Benkovac

JVP BENKOVAC

3.105.221

37.

Općina Gračac

JVP GRAČAC

3.764.647

38.

Grad Osijek

JVP OSIJEK

12.889.992

39.

Grad Beli Manastir

JVP BELI MANASTIR

2.772.186

40.

Grad Šibenik

JVP ŠIBENIK

8.409.522

41.

Grad Drniš

JVP DRNIŠ

2.569.294

42.

Grad Knin

JVP KNIN

3.363.257

43.

Grad Vinkovci

JVP VINKOVCI

3.569.412

44.

Grad Vukovar

JVP VUKOVAR

5.961.378

45.

Grad Ilok

JVP ILOK

2.066.900

46.

Grad Split

JVP SPLIT

16.124.043

47.

Grad Imotski

JVP IMOTSKI

2.805.457

48.

 

JVP PULA

10.113.902

 

Grad Pula – Pola (68,92%)

 

6.970.502

 

Općina Barban (3,27%)

 

330.725

 

Općina Fažana – Fasana (3,78%)

 

382.306

 

Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%)

 

348.929

 

Općina Marčana (4,59%)

 

464.228

 

Općina Medulin (6,88%)

 

695.836

 

Općina Svetvinčenat (2,61%)

 

263.973

 

Grad Vodnjan – Dignano (6,50%)

 

657.403

49.

 

JVP PAZIN

3.838.601

 

Grad Pazin (49,29%)

 

1.892.045

 

Općina Cerovlje (9,55%)

 

366.587

 

Općina Gračišće (7,66%)

 

294.037

 

Općina Lupoglav (5,15%)

 

197.688

 

Općina Karojba (7,73%)

 

296.724

 

Općina Motovun – Montona (5,78%)

 

221.871

 

Općina Tinjan (9,58%)

 

367.738

 

Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%)

 

201.911

50.

 

JVP POREČ

4.075.247

 

Grad Poreč – Parenzo (67,18%)

 

2.737.751

 

Općina Sveti Lovreč (1,49%)

 

60.721

 

Općina Višnjan – Visignano (2,61%)

 

106.364

 

Općina Kaštelir – Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36%)

 

55.423

 

Općina Vižinada – Visinada (1,44%)

 

58.684

 

Općina Vrsar – Orsera (13,50%)

 

550.158

 

Općina Funtana – Fontane (5,70%)

 

232.289

 

Općina Tar – Vabriga – Torre – Abrega (6,72%)

 

273.857

51.

 

JVP ROVINJ

3.749.833

 

Grad Rovinj – Rovigno (88,17%)

 

3.306.229

 

Općina Bale – Valle (2,10%)

 

78.746

 

Općina Kanfanar (3,20%)

 

119.994

 

Općina Žminj (6,53%)

 

244.864

52.

 

JVP LABIN

3.512.047

 

Grad Labin (49,90%)

 

1.752.511

 

Općina Pićan (8,20%)

 

287.987

 

Općina Raša (15,90%)

 

558.416

 

Općina Kršan (13,20%)

 

463.590

 

Općina Sveta Nedelja (12,80%)

 

449.543

53.

 

JVP BUZET

2.806.488

 

Grad Buzet (80%)

 

2.245.191

 

Općina Lanišće (20%)

 

561.297

54.

 

JVP UMAG

4.747.249

 

Grad Umag – Umago (51,70%)

 

2.454.327

 

Grad Novigrad – Cittanova (13,70%)

 

650.373

 

Grad Buje – Buie (22,65%)

 

1.075.252

 

Općina Grožnjan – Grisignana (3,65%)

 

173.275

 

Općina Brtonigla – Verteneglio (5,85%)

 

277.714

 

Općina Oprtalj – Portole (2,45%)

 

116.308

55.

Grad Dubrovnik

JVP DUBROVAČKI VATROGASCI

9.274.170

56.

Općina Konavle

JVP KONAVLE

2.258.636

57.

Općina Dubrovačko primorje

JVP DUBROVAČKO PRIMORJE

2.093.371

58.

Grad Ploče

JVP PLOČE

2.380.456

59.

Grad Metković

JVP METKOVIĆ

2.197.246

60.

Općina Mljet

JVP MLJET

2.047.149

61.

Grad Čakovec

JVP ČAKOVEC

5.311.194

S V E U K U P N O

330.930.628

Copyright (c) LIBUSOFT CICOM d.o.o. Uvjeti uporabe  ·  Izjava o privatnosti